Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Roboty budowlane
Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-120ef92e-e3ff-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00211715
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032865/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.5 Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00193300
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.11.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni, dz. nr 2690 obręb 0010 Chylonia, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez Damikon Construction Daniel Mikusik :
1) Projektem budowlanym branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i elektroenergetycznej składającym się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego „Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projektem budowlano-wykonawczym branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz elektroenergetycznej „Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ),
4) Szkicem proponowanej lokalizacji drogi dojazdowej (stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ).

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45237000-7 - Roboty budowlane w zakresie scen
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 1 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11 maja 2023 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2023
Data udostępnienia informacji: 26.04.2023
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2023 14:48 Aktualizacja treści Anna Urbańska