Rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni

Gdynia dnia 04 listopada 2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2011 r. pod numerem: 288399 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233059 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45233140-2 roboty drogowe; 45110000-1 roboty rozbiórkowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrysie przewidzianego do rozbiórki budynku, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez projektantów Małgorzatę Wojnowską i Adama Cybulskiego, (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) całkowitą rozbiórkę budynku warsztatowo-garażowego o wymiarach w rzucie 18,59x9,58 m (bez przypór), o wysokości 5,28 m i powierzchni zabudowy 178,90 m2 wraz z rozbiórką urządzeń i sieci instalacyjnych oraz dwóch kanałów o długości 11,75m, szerokości 0,82 i 0,85m i głębokości 1.26 i 1,39m; 2) rozbiórkę części terenu wokół budynku warsztatowo-garażowego przeznaczonego do rozbiórki; 3) zagospodarowania terenu po rozbiórce w postaci wykonania nowych pięciu stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz wykonanie utwardzonego placu manewrowego 243 m2. 4. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy (w szczególności nawierzchni parkingu) oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. 6. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest przygotować plac budowy w taki sposób, aby ruch pojazdów nie odbywał się przez teren istniejącego parkingu (główny wjazd), ze względu na możliwość uszkodzenia znajdujących się na nim pojazdów osobowych. 7. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane materiałami dopuszczonymi do obrotu i będą posiadać określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dokumenty potwierdzające ocenę zgodności oraz, że zastosowane materiały i urządzenia będą I gatunku. 8. Zamawiający nie przewiduje ponownego użycia materiałów uzyskanych z rozbiórki. 9. Wykonawca w przypadku zwołania rady budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w niej. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 18. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Zdzisław Okrój prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zdzisław Okrój OKRÓJ, Barwik ul. Słoneczna 8, 83-305 Pomieczyno, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 289853,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 59999,99
  • Oferta z najniższą ceną: 59999,99 / Oferta z najwyższą ceną: 218291,45
  • Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.11.2011
Data udostępnienia informacji: 04.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2011 12:51 Dodanie informacji Maciej Zaborski