Rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni

 

Gdynia, dnia 14 października 2011 r.
L.dz. 5606/JB/2011
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni" znak 24/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Sławomir Kalinowski
TRANSTOL
ul. Wałdowo 7/1
14-100 Ostróda
150.741,44
2.
Maciej Wołkanowski
MARPOL Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe
ul. Pomorskie 22 E/18
80-333 Gdańsk
198.954,90
3.
Zdzisław Okrój
OKRÓJ
Barwik ul. Słoneczna 8
83-305 Pomieczyno
59.999,99
4.
Ryszard Marcinkiewicz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  MARBUD
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
68.607,19
5.
Witold Waciński
Przedsiębiorstwo Budowlane WACIŃSKI 
ul. Długa 15
83-307 Kiełpino
157.704,24
6.
Władysław Freiberg
Instalatorstwo Elektryczne
ul. Chwarznieńska 154 A
81-602 Gdynia
65.196,92
7.
Sebastian Freiberg
Instalatorstwo Elektryczne Prace Ziemne
EL-KOP
ul. Rewerenda 82
80-209 Chwaszczyno
73.820,64
8.
BUDMAR Sp. z o.o.
ul. Ukośna 1
83-332 Borowo
95.549,00
9.
Leszek Ossowski
MITRON Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
ul. Cegielnia 3
83-400 Kościerzyna
114.964,79
10.
Witold Cygert
Firma Usługowo-Budowlana
ul. Świerkowa 6
83-341 Gowidlino
197.000,00
11.
Mako Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia
218.291,45
12.
Alfred Miklaszewicz
Usługi ziemne i drogowe
ul. Żeromskiego 73
81-198 Kosakowo
113.202,31
 
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczono Wykonawcę Maciej Wołkanowski MARPOL Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe, 80-333 Gdańsk, ul. Pomorskie 22 E/18 (oferta nr 2), a jego ofertę zgodnie art. 24 ust. 4 Ustawy uznano za odrzuconą. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczono Wykonawcę Witold Waciński Przedsiębiorstwo Budowlane WACIŃSKI, 83-307 Kiełpino, ul. Długa 15 (oferta nr 5), a jego ofertę zgodnie art. 24 ust. 4 Ustawy uznano za odrzuconą. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
4.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 Ustawy wykluczono wykonawcę Władysław Freiberg Instalatorstwo Elektryczne, 81-602Gdynia, ul. Chwarznieńska 154 A (oferta nr 6), a jego ofertę zgodnie art. 24 ust. 4 Ustawy uznano za odrzuconą.
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. W celu wykazania się spełnieniem warunku Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żądał złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ i oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawca załączył do oferty wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w którym nie wskazał i nie podał danych osoby wykonującej funkcję kierownika budowy w postępowaniu. Poza tym Wykonawca w wykazie nie podał informacji o podstawie do dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W załączonym do oferty oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Wykonawca oświadczył o posiadanych uprawnieniach kierownika budowy Pana Marka Ostrowskiego, który nie jest wymieniony w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił dokumentów oraz nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
5.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 Ustawy wykluczono wykonawcę Sebastian Freiberg, Instalatorstwo Elektryczne Prace Ziemne EL-KOP, 80-209 Chwaszczynie, ul. Rewerenda 82 (oferta nr 7), a jego ofertę zgodnie art. 24 ust. 4 Ustawy uznano za odrzuconą.
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. W celu wykazania się spełnieniem warunku Wykonawca musiał wykazać się posiadaniem przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku. Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żądał złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ i oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawca załączył do oferty wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w którym nie wskazał i nie podał danych osoby wykonującej funkcję kierownika budowy w postępowaniu. Poza tym Wykonawca w wykazie nie podał informacji o podstawie do dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W załączonym do oferty oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Wykonawca oświadczył o posiadanych uprawnieniach kierownika budowy Pana Marka Ostrowskiego, który nie jest wymieniony w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił dokumentów oraz nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
6.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczono Wykonawcę BUDMAR Sp. z o.o., 83-332 Borowo, ul. Ukośna 1 (oferta nr 8), a jego ofertę zgodnie art. 24 ust. 4 Ustawy uznano za odrzuconą. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
7.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczono Wykonawcę Witold Cygert, Firma Usługowo-Budowlana,  83-341 Gowidlino,  ul. Świerkowa 6 (oferta nr 10), a jego ofertę zgodnie art. 24 ust. 4 Ustawy uznano za odrzuconą. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
8.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczono Wykonawcę Mako Sp. z o.o.,  81-538 Gdynia,  ul. Olimpijska 2 (oferta nr 11), a jego ofertę zgodnie art. 24 ust. 4 Ustawy uznano za odrzuconą. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
9.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczono Wykonawcę Alfred Miklaszewicz,  Usługi ziemne i drogowe,  81-198 Kosakowo,  ul. Żeromskiego 73 (oferta nr 12), a jego ofertę zgodnie art. 24 ust. 4 Ustawy uznano za odrzuconą. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
 
10.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Zdzisław Okrój
OKRÓJ
Barwik ul. Słoneczna 8
83-305 Pomieczyno
59.999,99
100
2
Ryszard Marcinkiewicz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  MARBUD
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
68.607,19
87,45
3
Leszek Ossowski
MITRON Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
ul. Cegielnia 3
83-400 Kościerzyna
114.963,14
po poprawkach
rachunkowych
52,19
4
Sławomir Kalinowski
TRANSTOL
ul. Wałdowo 7/1
14-100 Ostróda
148.771,92
po poprawkach
rachunkowych
40,33
 
 
11.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę Zdzisława Okrój prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zdzisław Okrój „OKRÓJ" z siedzibą w Barwiku, ul. Słoneczna 8, 83-305 Pomieczyno. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 59.999,99 zł.
12.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po dokonaniu wpłaty przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.10.2011
Data udostępnienia informacji: 14.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2011 15:24 Dodanie informacji Maciej Zaborski