Rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni

Gdynia, dnia 25 lipca 2011 r.
L.dz. 3852/JB/2011

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni" znak 20/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
KABE-INVEST Sp. z o.o.
ul. Bukowska 237/2
60-189 Poznań
156.103,00
2.
Jacek Kalinowski
PTHU JAGAN 
ul. Kilińskiego 58
84-230 Rumia
117.245,32
3.
Paweł Zdanowski
Budownictwo Drogowo-Inżynieryjne „PAMA"
ul. Porębskiego 11/11
80-180 Gdańsk
221.051,69
4.
Wacław Skrocki
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDFUND
ul. Architektów 8 A
81-528 Gdynia
99.512,07
5.
Ryszard Marcinkiewicz
P.P.H.U. „MARBUD" 
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
102.258,25
6.
Zdzisław Okrój
OKRÓJ
Barwik, ul. Słoneczna 8
83-305 Pomieczyno
99.356,18
 
2.      Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Zdzisław Okrój prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OKRÓJ Zdzisław Okrój z siedzibą w  Barwik,  ul. Słoneczna 8, 83-305 Pomieczyno. Wykonawca nie załączył do oferty wymaganego dokumentu zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 SIWZ tj. kosztorysu ofertowego. Wykonawca załączył do oferty dokument nazwany kosztorysem ofertowym, który nie spełnia warunków sposobu obliczenia ceny oferty określonych w Rozdziale 16 ust. 3 SIWZ tj. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty i prace objęte przedmiotem zamówienia, w tym: pełen zakres robót i materiałów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. np. pomiary i ekspertyzy, wytyczne geodezyjne, pomiar powykonawczy, koszty dokonania wizji lokalnej terenu. Cena ofertowa winna być wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy. Pozycje, które nie zostaną wycenione nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu robót, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w kosztorysie ofertowym. W załączonym przez Wykonawcę dokumencie żadna pozycja kosztorysu nie została wyceniona.
 
3.      Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Jacek Kalinowski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PTHU JAGAN Jacek Kalinowski z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Kilińskiego 58. Wykonawca załączył do oferty kosztorys ofertowy, wymagany zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 SIWZ, w którym brakuje pozycji wykazanych w pozycjach 30 do 34 przedmiaru robót będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ dotyczących utylizacji. Załączony do oferty kosztorys ofertowy nie spełnia warunków sposobu obliczenia ceny oferty określonych w Rozdziale 16 ust. 3 SIWZ tj. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty i prace objęte przedmiotem zamówienia, w tym: pełen zakres robót i materiałów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia tj. np. pomiary i ekspertyzy, wytyczne geodezyjne, pomiar powykonawczy, koszty dokonania wizji lokalnej terenu. Cena ofertowa winna być wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy. Pozycje, które nie zostaną wycenione nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu robót, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w kosztorysie ofertowym. Zamawiającemu brak podstaw do przyjęcia, że koszt pominiętych pozycji został pokryty przez inne ceny podane w kosztorysie ofertowym.
 
4.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Wacław Skrocki
Przedsiębiorstwo Budowlane BUDFUND
ul. Architektów 8 A
81-528 Gdynia
99.512,07
100
2
Ryszard Marcinkiewicz
P.P.H.U. „MARBUD" 
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
102.258,25
97,31
3
KABE-INVEST Sp. z o.o.
ul. Bukowska 237/2
60-189 Poznań
156.103,00
63,75
4
Paweł Zdanowski
Budownictwo Drogowo-Inżynieryjne „PAMA"
ul. Porębskiego 11/11
80-180 Gdańsk
221.051,69
45,02
 
5.        Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty jak i oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, t.j. 60.000,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.07.2011
Data udostępnienia informacji: 25.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2011 14:30 Dodanie informacji Maciej Zaborski