romocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas 31. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda

8/03/2019    S62    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 062-144883
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „31. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda” w terminie 28.2. -3.3.2019 roku w terminie 28.2.-3.3.2019 roku w Warszawie oraz „Targów Wiatr i woda na wodzie” w terminie 18-21.7.2019 roku w Gdyni.
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.6.2019
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „31. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda” w terminie 28.2. -3.3.2019 roku w terminie 28.2.-3.3.2019 roku w Warszawie oraz „Targów Wiatr i woda na wodzie” w terminie 18-21.7.2019 roku w Gdyni.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 243 902.44 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „31. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda” w terminie 28.2. -3.3.2019 roku w terminie 28.2.-3.3.2019 roku w Warszawie oraz „Targów Wiatr i woda na wodzie” w terminie 18-21.7.2019 roku w Gdyni.
2. Przedmiotem umowy jest:
1) promocja Miasta Gdyni podczas „31. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda”, które odbędą się w dniach 28.2 – 3.3.2019 roku (zwanych dalej „Targami”) na terenie Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie;
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Targów organizowanych przez Wykonawcę w dniach 28.2. – 3.3.2019 roku, na terenie Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie;
3) promocja Miasta Gdyni podczas nadmorskiej XIV edycji „Targów Wiatr i woda na wodzie”, która odbędzie się w dniach 18-21.7.2019 roku (zwanych dalej „Targami na wodzie”) na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia w Gdyni,
4) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Targów na wodzie organizowanych przez Wykonawcę na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia w Gdyni w dniach 18- 21.7.2019 roku.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni w zakresie związanym z edycją Targów, które odbędą się w Warszawie, polegają między innymi na:
1) 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego,
2) umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) na zaproszeniach na Targi, które będą dystrybuowane wśród zaproszonych gości oraz biletach na Targi dostępnych w kasach biletowych podczas trwania Targów,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie powitalnej w katalogu targów, wydawanym przy organizacji Targów,
4) umieszczeniu reklamy Miasta Gdyni na dwóch stronach katalogu targowego, wydawanego przy organizacji Targów, w tym 1 strona reklamy promującej Miasto Gdynia oraz 1 strona reklamowa promująca Targi na wodzie pod hasłem „Na Targi Wiatr i woda do Gdyni zaprasza Żeglarska Stolica Polski”,
5) umieszczeniu reklamy Miasta Gdyni oraz Targów w wybranych reklamach prasowych (reklamy zapowiadające Targi na łamach miesięcznika „Żagle”, logo Gdyni zamieszczone zostanie w sąsiedztwie logotypów organizatorów, partnerów i sponsorów Targów pod hasłem Partner Strategiczny),
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni w zakresie związanym z edycją Targów na wodzie, które odbędą się w Gdyni, polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego,
2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min.30 szt. plakatów reklamujących Targi na wodzie oraz eksponowaniu ich w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni oraz na terenie Miasta Gdyni,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ulotkach reklamujących Targi na wodzie, dystrybuowane na ulicach Gdyni,
4) umieszczeniu reklam (całostronicowych) Miasta Gdyni w magazynie „Żagle” (1 strona promująca Miasto Gdynię oraz 1 strona promująca Targi na wodzie w Gdyni na łamach miesięcznika „Żagle” – numeru, w którym znajdzie się podsumowanie Targów w Warszawie)
5) umieszczeniu nazwy Gdynia w informacjach na temat Misji Study Tour, organizowanej dla kontrahentów i dziennikarzy branży przemysłu jachtowego,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdynia na min. 3 szt. bannerów promujących Targi na wodzie, eksponowanych na terenie portu jachtowego podczas trwania Targów na wodzie,
5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banneru promującego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni lub MTB Gdynia Maraton – Mistrzostwa polski w MTB (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter).
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Murator Expo Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6 jest zasadne, ponieważ jest ona wyłącznym organizatorem cyklu imprez, w skład którego w 2019 roku wchodzi największa impreza wystawiennicza branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce - „31. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda” oraz nadmorska 14. edycja „Targów Wiatr i woda na wodzie” i w związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Od 2004 roku właścicielem Targów jest firma Yacht Expo – spółka założona przez wiodące polskie stocznie, producentów, importerów, dystrybutorów osprzętu żeglarskiego i motorowodnego oraz organizatora wykonawczego targów – Murator Expo. W roku 2004 Targi Wiatr i woda zostały przyjęte w poczet International Federation of Boat Show Organisers (IFBSO) uzyskując wyjątkowy certyfikat jakości – status Platynowego Członka.
Od kilku lat każdorazowo w Targach w Warszawie bierze udział ponad 400 wystawców z Polski i zagranicy oraz blisko 40 000 odwiedzających, dzięki czemu na stałe wpisał się w polski kalendarz targów i wydarzeń związanych z wodą. Targi służą prezentacji bogatej oferty producentów przemysłu jachtowego oraz producentów, dystrybutorów i usługodawców związanych z szeroko rozumianym sektorem sportu, rekreacji i wypoczynku na wodzie. Nadmorska edycja przedmiotowej imprezy to jedyne targi takiego rodzaju odbywające się w Gdyni, gdzie można będzie oglądać najpiękniejsze jachty, najszybsze łodzie motorowe, skutery a także firmy oferujące akcesoria żeglarskie i motorowodne, sprzęt nawigacyjny, asekuracyjny i ratunkowy, odzież turystyczną i sportową. Głównym celem „Targów na wodzie” jest promocja Gdyni - Żeglarskiej Stolicy Polski oraz popularyzacja idei żeglarstwa morskiego i sportów wodnych, a także umożliwienie amatorom wodnej rekreacji oceny walorów i testu jachtów, łodzi motorowych i sprzętu sportowego w ich naturalnym środowisku - na wodzie. Podczas 14. edycji „Targów na wodzie” odbędzie się druga część misji przyjazdowej typu Study Tour, organizowana we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu PAIH w ramach Branżowych Programów Promocji. Misja Study Tour jest częścią programu Brand wspierającego 12 najbardziej perspektywicznych i innowacyjnych branż polskiej gospodarki, w tym przemysł jachtowy. Obu powyższym edycjom towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych. Tym razem w Gdyni pojawią się przedsiębiorcy i dziennikarze ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Chin. Mając na uwadze powyższe stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza jak co roku zgromadzi zarówno w Warszawie, jak i w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 033-075242
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki ręcznej mężczyzn Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2018/2019
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:26/02/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyMurator Expo Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 6
Warszawa
04-187
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 243 902.44 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:26/03/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 28.03.2019
Data udostępnienia informacji: 28.03.2019