Roboty budowlane w budynku zaplecza sportowo - socjalnego hali lekkoatletycznej GOSiR

Gdynia, dnia 16.12.2011r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Gdynia: Roboty budowlane polegające na remoncie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku zaplecza sportowo - socjalnego hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9 na przychodnię sportową.


Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2011r. i zostało ogłoszone w dniu 15.12.2011r. pod numerem  332965 - 2011.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310799 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na remoncie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku zaplecza sportowo - socjalnego hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9 na przychodnię sportową..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane polegają na remoncie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku zaplecza sportowo - socjalnego hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9 na przychodnię sportową. Remont pomieszczeń obejmuje w szczególności: wymianę posadzek, wymianę glazury i terakoty, wymianę instalacji elektrycznej i wod - kan, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marbud Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 681804,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 471870,63
  • Oferta z najniższą ceną: 471870,63 / Oferta z najwyższą ceną: 471870,63
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W ogłoszeniu o zamówieniu w BZP 109303 - 2011 z dnia 07.04.2011r, jak i w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy Olimpijskiej 5 - znak sprawy 15/PN/2011, które zostało udzielone w dniu 15.06.2011r., Zamawiający przewidział możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu jak i SIWZ, Zamawiający przewidział, iż zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia oraz wykonania remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku zaplecza sportowo-socjalnego hali lekkoatletycznej i przystosowania ich dla potrzeb przychodni lekarskiej. Przewidywany zakres prac został określony w załączniku nr 14 do SIWZ.Suma zamówień uzupełniających nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego oraz zamówienie uzupełniające jest zgodne z zamówieniem podstawowym.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.12.2011
Data udostępnienia informacji: 16.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2011 14:46 Dodanie informacji Maciej Zaborski