Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 17 marca 2009r na budowę kompleksu sportowego na terenie SP nr 29 w Gdyni

Gdynia dnia 11 maja 2011r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 17 marca 2009r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni przy ul. Ściegiennego 8 - etap II.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2011 pod numerem: 133863 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109889 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 17 marca 2009r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni przy ul. Ściegiennego 8 - etap II..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty uzupełniające polegać będą na przystosowaniu węzła sanitarnego, na podstawie i zgodnie z projektem robót modułowego budynku zaplecza boisk - ORLIK 2012 zlokalizowanego na terenie Szkoły podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni przy ul. Ściegiennego 8 na potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Piotr Dawidowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WASKO, z siedzibą w Rumii, ul. Kosynierów 37/7, 84-230 Rumia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 24390,24
·         Oferta z najniższą ceną: 24390,24 / Oferta z najwyższą ceną: 24390,24
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zlecenie zamówienia uzupełniającego wynikło z konieczności przystosowania węzła sanitarnego obiektu zaplecza do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek zaplecza zrealizowany został na podstawie pozwolenia na budowę nr RAA-I-7351/732/08/572/8/AW z dnia 29.10.2008r. Decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa z tytułu nie przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W związku z powyższym Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność pozwolenia na budowę, wydając decyzję nr WI - I/WM/7111-304/09/10 z dnia 11.06.2010 r. Po wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej w zakresie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, Inwestor ponownie wystąpił do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę. Po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, Prezydent Miasta Gdyni wydał decyzję o pozwolenie na budowę nr RAAI.AW.7353-732/08/572/8 z dnia 28.09.2010r. Roboty uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Inwestor może więc zlecić wykonanie robót uzupełniających, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wartość wszystkich zamówień uzupełniających nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 17.03.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego - Budowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni przy ul. Ściegiennego 8 - etap II. W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 20588-2009, Zamawiający przewidział możliwość zlecenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.05.2011
Data udostępnienia informacji: 11.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2011 09:51 Dodanie informacji Maciej Zaborski