Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 162/JB/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

OGŁOSZENIE O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2011r.
i zostało ogłoszone w dniu 29.09.2011r. pod numerem: 257507 - 2011.


Roboty budowlane do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 162/JB/2011 z dnia 15 czerwca 2011r., zawartej w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. Roboty uzupełniające na pracach wodno - kanalizacyjnych, izolacji fundamentów hali lekkoatletycznej, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu odwodnienia ACO.


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 247453-2011 z dnia 2011-09-16 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia:

Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 162/JB/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., zawartej w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. Roboty uzupełniające na pracach wodno - kanalizacyjnych, izolacji fundamentów hali lekkoatletycznej, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu odwodnienia ACO.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574, strona internetowa www.gosirgdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 162/JB/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., zawartej w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. Roboty uzupełniające polegać będą na pracach wodno-kanalizacyjnych, izolacji fundamentów hali lekkoatletycznej, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu odwodnienia ACO.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 162/JB/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., zawartej w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. Roboty uzupełniające polegać będą na pracach wodno-kanalizacyjnych, izolacji fundamentów hali lekkoatletycznej, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu odwodnienia ACO.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidział możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego które zostało udzielone w dniu 15.06.2011r. (numer ogłoszenia w BZP 167219 - 2011 z dnia 16.06.2011r.). Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia oraz wykonania remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku zaplecza sportowo-socjalnego hali lekkoatletycznej i przystosowania ich dla potrzeb przychodni lekarskiej. Roboty budowlane będą polegać na wykonaniu izolacji fundamentów hali l.a., pracach wodno - kanalizacyjnych oraz na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 1.Wykonanie izolacji fundamentów Hali L.A. w osi 5. Po dokonaniu odkrywek okazało się, iż cały budynek stoi na płytach betonowych, których nie można ruszyć. Stanowiłoby to naruszenie konstrukcji budynku. Wraz z projektantem podjęto decyzję o wykonaniu izolacji uwzględniającej w/w płyty betonowe. 2. W związku z planem powstania przychodni zdrowia w budynku B zachodzi konieczność wybudowania w obecnym etapie robót pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wykończeniu całej elewacji budynku oraz terenu przyległego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego stanowią roboty budowlane tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe i są z nim zgodne.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Ryszard Marcinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ryszard Marcinkiewicz., ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.09.2011
Data udostępnienia informacji: 29.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2011 14:51 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
29.09.2011 14:32 Dodanie informacji Maciej Zaborski