Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu przegród z lexanu na stadionie piłkarskim przy ul. Olimpijskiej w Gdyni

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 45905-2011 z dnia 2011-02-08 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wzmocnieniu przegród z lexanu pomiędzy sektorem gości a trybuną A (GOSiR) i B (Tory) na stadionie piłkarskim przy ul. Olimpijskiej w Gdyni zgodnie z wytycznymi Komendanta...
Gdynia: Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu przegród z lexanu pomiędzy sektorem gości a trybuną A (GOSiR) i B (Tory) na stadionie piłkarskim przy ul. Olimpijskiej w Gdyni zgodnie z wytycznymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
Numer ogłoszenia: 78761 - 2011; data zamieszczenia: 10.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45905 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu przegród z lexanu pomiędzy sektorem gości a trybuną A (GOSiR) i B (Tory) na stadionie piłkarskim przy ul. Olimpijskiej w Gdyni zgodnie z wytycznymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wzmocnieniu przegród z lexanu pomiędzy sektorem gości a trybuną A (GOSiR) i B (Tory) na stadionie piłkarskim przy ul. Olimpijskiej w Gdyni zgodnie z wytycznymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze załączonymi rozwiązaniami projektowymi, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a także zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy. 3. Materiały użyte przy wykonaniu niniejszego zamówienia muszą być zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane materiałami dopuszczonymi do obrotu i będą posiadać określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dokumenty potwierdzające ocenę zgodności oraz, że zastosowane materiały i urządzenia będą I gatunku. 4. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy. 5. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy w branży budowlanej. 8. Zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.24-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Budimex S.A., ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90405,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 111198,78
·         Oferta z najniższą ceną: 111198,78 / Oferta z najwyższą ceną: 111198,78
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z pismem Pierwszego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 14.01.2011 r. (wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.01.2011 r.) dotyczącego bezpieczeństwa na nowym stadionie przy ul. Olimpijskiej wystąpiła konieczność wykonania robót budowlanych. W piśmie poruszono sprawę m.in. niestabilnego wygrodzenia sektorów tworzywem sztucznym co zagraża wg Policji bezpieczeństwu odbywających się imprez na stadionie. W celu wykonania w tak krótkim terminie, niezbędnej dla bezpieczeństwa roboty budowlanej znajduje zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pierwsza impreza, która ma się odbyć z udziałem kibiców gości drużyny Ekstraklasy na Stadionie będzie w dniu 25.02.2011 r.Zastosowanie zamówienia z wolnej ręki jest spowodowane krótkim okresem od otrzymania pisma do pierwszej imprezy, która ma się odbyć na stadionie i nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonać niezbędną robotę budowlaną mógłby obecny wykonawca robót budowlanych na stadionie - BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 11.03.2011
Data udostępnienia informacji: 11.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.03.2011 14:53 Dodanie informacji Paulina Filipowicz