Remont pomostu pływającego H zlokalizowanego w Przystani Jachtowej Marina Gdynia

Ogłoszenie nr 510159272-N-2020 z dnia 25-08-2020 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Remont pomostu pływającego H zlokalizowanego w Przystani Jachtowej Marina Gdynia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557483-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540130971-N-2020, 540132855-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomostu pływającego H zlokalizowanego w Przystani Jachtowej Marina Gdynia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.28.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45240000-1 – budowa obiektów inżynierii wodnej, 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne, 45100000-8 - przygotowanie terenu budowy, 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45242210-0 – roboty budowlane w zakresie przystani jachtowych, 45242110-9 – budowa obiektów do wodowania, 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne, 45332000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 34515000-0- konstrukcja pływające, 98363000-5 - usługi nurkowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont pomostu pływającego H położonego na terenie Przystani Jachtowej Marina Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13 na podstawie i zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym pod nazwą „Remont pomostu pływającego H w Przystani Jachtowej Marina Gdynia” (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), projektami budowlano-wykonawczymi branży hydrotechnicznej, branży elektrycznej i branży sanitarnej pod nazwą „Remont pomostu pływającego H w Przystani Jachtowej Marina Gdynia” (stanowiącymi załączniki nr 9, 10 i 11 do SIWZ), aktualną inwentaryzacją pomostu H (stanowiącą załącznik nr 15 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych branży hydrotechnicznej, branży elektrycznej i branży sanitarnej (stanowiącymi załączniki nr 12, 13 i 14 do SIWZ), opracowanymi przez Wuprohyd Sp. z o.o., zwanymi dalej „Dokumentacją Projektową”. 3. Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące załączniki nr 16, 17 i 18 do SIWZ). 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót demontażowych oraz rozbiórkowych, 3) wymiana istniejących pontonów pływających na nowe wraz z ich wodowaniem oraz ustawieniem na pozycji – 9 sztuk; zdemontowane istniejące pontony pływające oraz styropian należy wywieźć do utylizacji i zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797); nowe pontony powinny być wyposażone w szczególności w studzienki i kanały do poprowadzenia instalacji elektrycznych i wodociągowych, łącza, studzienki montażowe, knagi oraz belki odbojowe, Uwaga! Pontony pływające powinny być ze sobą połączone elastycznie z zastosowaniem połączenia gwarantującego pełną swobodę pracy przegubu. Zamawiający nie dopuszcza połączenia ze sobą pontonów pływających przy użyciu prętów stalowych. 4) demontaż wraz z ponownym montażem y-bomów – 33 sztuki; do wymiany są okucia oraz drewniane pokłady; konstrukcja y-bomów do ponownego wykorzystania, przed ponownym montażem należy usunąć lokalne ogniska korozji konstrukcji stalowych y-bomów (wypiaskowanie i nałożenie nowych powłok cynkowych) oraz naprawić pękniętą konstrukcję stalową y-bomów (spawanie); Uwaga! Stan techniczny y-bomów będzie można dokładnie określić po ich wyciągnięciu na nabrzeże. Po dokonaniu przez Wykonawcę oceny ich stanu technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej wraz z opisem stanu technicznego i przekazanie jej Zamawiającemu. 5) demontaż wraz z ponownym montażem trapu wejściowego na pomost pływający – 1 sztuka; przed ponownym montażem należy wymienić jedną rolkę/kółko trapu, uzupełnić brakującą drugą rolkę/kółko trapu, usunąć lokalne ogniska korozji (wypiaskowanie i nałożenie nowych powłok cynkowych), wymienić deskowanie trapu oraz płytę zejściową; dostawa blachy ślizgowej pod trap wejściowy – 1 sztuka, 6) wymiana istniejących łańcuchów kotwicznych wraz z systemem mocującym, w tym w szczególności szeklami oraz sprężynami amortyzującymi; Uwaga! W przypadku gdy zdemontowane łańcuchy kotwiczne będą w dobrym stanie technicznym oraz będą nadawały się do ponownego wykorzystania należy przekazać je do zasobów Zamawiającego, 7) wydobycie na nabrzeże 14 sztuk martwych kotwic – do ponownego wykorzystania, Uwaga! Stan techniczny martwych kotwic będzie można dokładnie określić po ich wydobyciu na nabrzeże. Po dokonaniu przez Wykonawcę oceny ich stanu technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej wraz z opisem stanu technicznego i przekazanie jej Zamawiającemu. 8) dostawa wraz z montażem 2 sztuk nowych martwych kotwic o masie 3t każda wraz z systemem mocującym, w tym w szczególności łańcuchami kotwicznymi, 9) dostawa wraz z montażem wyposażenia w postaci: a) nowego stojaka sprzętu ratowniczego wraz z kołem ratunkowym oraz bosakiem – 1 sztuka, b) nowej tablicy informacyjnej określającej maksymalną długość jednostki cumującej do pomostu H – 1 sztuka, c) nowych drabinek ratowniczych – 2 sztuki, 10) dostawa wraz z montażem oprawy oświetleniowej typu LED – 2 sztuki; oprawy zostaną zamontowane bezpośrednio do pomostu, 11) wymiana istniejących punktów poboru energii elektrycznej – 7 sztuk, wraz z ich podłączeniem do niezbędnych instalacji; punkty poboru energii elektrycznej powinny być wyposażone w szczególności w oprawy oświetleniowe, kompletną aparaturę łączeniową i zabezpieczającą, 12) wykonanie nowej elektrycznej rozdzielnicy zasilającej wraz z elektryczną linią kablową zasilającą instalacje zlokalizowane na pomoście pływającym; rozdzielnica powinna być wyposażona w szczególności w aparaty zabezpieczające oraz sterownicze, 13) wymiana istniejących punktów poboru wody – 3 sztuki, wraz z ich podłączeniem do niezbędnych instalacji; punkty poboru wody powinny być wyposażone w szczególności w dwa zawory ze złączką do węża, zawiesia do węży oraz węże do wody pitnej z powłoką antyporostową, 14) wykonanie nowej instalacji wodociągowej od istniejącej studni zaworowej położonej na nabrzeżu do punktów poboru wody zlokalizowanych na pomoście pływającym, 15) niezbędne badania i pomiary instalacji elektrycznej oraz wodociągowej, 16) wywóz i utylizacja materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania, 17) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, Pomost pływający H przymocowany będzie za pomocą łańcuchów kotwicznych do martwych kotwic. Wykonawca w czasie trwania robót budowlanych zobowiązany jest do tymczasowego oznakowania akwenów nawigacyjnych w porozumieniu z Kapitanatem Portu Gdynia oraz Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Kapitanatu Portu Gdynia o terminie rozpoczęcia oraz terminie zakończenia robót budowlanych. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na czasowe zajęcie morskich wód wewnętrznych w Urzędzie Morskim w Gdyni. Uwaga! Miejsce na składowanie materiałów, które zostaną ponownie wykorzystane do wbudowania, w szczególności y-bomy oraz martwe kotwice, oraz miejsce składowania pomostów pływających należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku składowania materiałów na nabrzeżu dopuszczalne obciążenie nie może przekroczyć 1t/m², a w miejscach o zwiększonej dopuszczalnej nośności nabrzeża pod prace żurawi samojezdnych dopuszczalne obciążenie nie może przekroczyć 5t/m². 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 8-15 do SIWZ. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ oraz Dokumentacji projektowej, zapisy SIWZ dotyczące remontu pomostu pływającego H są nadrzędne w stosunku do 7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/projektanta/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Zamawiający informuje iż, teren budowy zostanie przekazany nie wcześniej niż 1 października 2020 r. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 1) projektu zagospodarowania terenu budowy, 2) uzgodnionego z Urzędem Morskim w Gdyni planu bezpieczeństwa żeglugi, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w ust. 8, 10. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram robót wraz z określeniem planowanych terminów dostaw poszczególnych materiałów. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika prac podwodnych do nadzoru nad wykonywaniem prac podwodnych. Kierownik prac podwodnych zobowiązany jest do sporządzenia planu prac podwodnych przed rozpoczęciem prac podwodnych. Prace podwodne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych. 12. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 13. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 14. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 15. Ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy w taki sposób, żeby umożliwić korzystanie z pozostałych obiektów zlokalizowanych na terenie Przystani Jachtowej Marina Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13. Uwaga! Istnieje możliwość wyłączenia z użytkowania pomostu F i J podczas prowadzonych prac nurkowych po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 16. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 17. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 18. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosi Wykonawca. 19. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 20. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a) będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wodowanie pontonów oraz y-bomów, remont y-bomów, wydobycie lub posadowienie na dnie martwych kotwic. 21. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 23. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 24. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 25. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 26. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 27 i 28. 27. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 28. 28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację zdjęciową wykonanych prac podwodnych, 4) orzeczenie techniczne o zdatności do pływania wydane przez Polski Rejestr Statków lub dokument równoważny, 5) świadectwo uznania typu wyrobu wydane przez Polski Rejestr Statków lub dokument równoważny, 6) dziennik prac podwodnych, 7) sprawozdanie z badania dna, 8) atest czystości dna, 9) badania i pomiary elektryczne, 10) próba szczelności instalacji wodociągowych, 11) badanie laboratoryjne wody wraz z pozytywną opinią SANEPIDU, 12) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów, 13) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 29. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający nie przystąpi do odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 30. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 31. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 32. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 33. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 34. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 35. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 36. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: a) wykonaniu robót demontażowych i montażowych. 37. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. 38. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 36. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie. 39. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy potwierdzającej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). 40. Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie wybrany przez Zamawiającego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45240000-1
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45100000-8, 45111300-1, 45242210-0, 45242110-9, 45310000-3, 45332000-3, 34515000-0, 98363000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1123568.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAROS H.Olchowski A.Olchowska Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sędławki 9
Kod pocztowy: 11-200
Miejscowość: Bartoszyce
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 823899.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 823899.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1219117.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 02.07.2020
Data udostępnienia informacji: 02.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2020 11:39 Aktualizacja treści Tomasz Klein
12.08.2020 14:14 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
28.07.2020 12:43 zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert Maciej Zaborski
23.07.2020 14:33 odpowiedź na pytania Maciej Zaborski
21.07.2020 15:09 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
20.07.2020 08:58 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
02.07.2020 15:11 Dodanie informacji Maciej Zaborski