Remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8adbcd80-2439-11ed-9071-8637ea33a6f9
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Remont zakotwienia pomostów pływających w przystani jachtowej Marina Gdynia
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320250/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.38.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia, dz. nr 3156 obręb 0026 Śródmieście, na podstawie opracowania technicznego „Remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ), opracowanym przez firmę KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur, zwanym dalej „Opracowaniem technicznym” oraz pismem nr INZ3.233.96.2022.JF z dnia 6 lipca 2022 roku wydanym przez Urząd Morski w Gdyni.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45242210-0 - Roboty budowlane w zakresie przystani jachtowych
34515000-0 - Konstrukcje pływające
98363000-5 - Usługi nurkowe
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 641158,66 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 681398,75 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 641158,66 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "KAROS" H. OLCHOWSKI A. OLCHOWSKA SPÓŁKA JAWNA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 004461011
7.3.4) Miejscowość: SĘDŁAWKI
7.3.5) Kod pocztowy: 11-200
7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 641158,66 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.08.2022
Data udostępnienia informacji: 25.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2022 13:05 Aktualizacja treści Maciej Zaborski