Remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1429f397-13c2-11ed-b950-8227d40187e8
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Remont zakotwienia pomostów pływających w przystani jachtowej Marina Gdynia
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293128/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.32.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia, dz. nr 3156 obręb 0026 Śródmieście, na podstawie opracowania technicznego „Remont pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ), opracowanym przez firmę KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur, zwanym dalej „Opracowaniem technicznym” oraz pismem nr INZ3.233.96.2022.JF z dnia 6 lipca 2022 roku wydanym przez Urząd Morski w Gdyni
4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45242210-0 - Roboty budowlane w zakresie przystani jachtowych
34515000-0 - Konstrukcje pływające
98363000-5 - Usługi nurkowe
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godziny 9:30 wpłynęła jedna oferta.
Zamawiający na etapie sprawdzania ofert odrzucił ofertę Wykonawcy FASTHOUSE SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-855) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 Ustawy, gdyż oferta Wykonawcy jest niezgodna z przepisami ustawy oraz Kodeksem cywilnym i nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego z uwagi na fakt nieopatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym.
Wobec tego, że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która podlega odrzuceniu, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 2 Ustawy.SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.08.2022
Data udostępnienia informacji: 04.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2022 15:31 Aktualizacja treści Maciej Zaborski