Remont nawierzchni boiska do koszykówki na terenie istniejącego boiska przy ul. Wielkokackiej w Gdyni


  Gdynia, dnia 17 września 2010 roku

 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 91/GP/2010 z dnia 16.09.2010 roku na:
Remont nawierzchni boiska do koszykówki na terenie istniejącego boiska przy ul. Wielkokackiej w Gdyni"
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9

WYKONAWCA:
Panorama II Sp. z o.o.
Słoneczna 73
81-605 Gdynia


WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO:
100.152,87 zł.

Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów jest:
Anna Byczkowska
Tel./fax 0-58-622-11-64
adres e-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
 
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie GOSiR - gospodarstwo pomocnicze.
 
Tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2010 r. pod numerem: 256091-2010 oraz zamieszczono na stronie internetowej GOSiR.

 Gdynia, dnia 08.09.2010 r.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Remont nawierzchni boiska do koszykówki na terenie istniejącego boiska przy ul. Wielkokackiej w Gdyni".

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - gospodarstwo pomocnicze, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Speed Sport Spółka z o.o.
ul. Staniewicka 1, 83-310 Warszawa
134.042,73
2
Panpro Sport
Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka j.
ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa
138.688,42
3
Panorama II Spółka z o.o.
ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia
100.152,87
 
 
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Panorama II Spółka z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia
100 152,87
100
2
Speed Sport Spółka z o.o., ul. Staniewicka 1, 83-310 Warszawa
134 042,73
74,72
3
Panpro Sport Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka j., ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa
138 688,42
72,21
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Panorama II Spółka z o.o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 100.152,87zł.
 
4.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 17.09.2010
Data udostępnienia informacji: 17.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2010 15:21 Aktualizacja treści Paulina Filipowicz
08.09.2010 13:55 Dodanie informacji Paulina Filipowicz