Remont elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5

Gdynia, dnia 04 listopada 2011 r.
L.dz. 5954/JB/2011
 


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Remont elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5"znak sprawy 27/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Przedsiębiorstwo Wodno-Techniczne
„UNI-DIVERS"  Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 71
80-557 Gdańsk
167.975,07
2
MAKO Sp.  z o.o.
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia
140.231,51
3
Mirosław Kopacz
Firma Usługowo Produkcyjna "Protel"
ul. Spółdzielcza 20
84-242 Luzino
123.000,00
     
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Mirosław Kopacz
Firma Usługowo Produkcyjna "Protel"
ul. Spółdzielcza 20
84-242 Luzino
123.000,00
100
2
MAKO Sp.  z o.o.
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia
140.231,51
87,71
3
Przedsiębiorstwo Wodno-Techniczne „UNI-DIVERS"  Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 71
80-557 Gdańsk
167.975,07
73,23
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę Mirosława Kopacz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Produkcyjna "Protel", z siedzibą w Luzinie (84-242), ul. Spółdzielcza 20. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 123.000,00 zł.
 
4.        Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.10.2011
Data udostępnienia informacji: 04.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2011 13:39 Dodanie informacji Maciej Zaborski