Remont boiska treningowego z trawy naturalnej na terenie CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont boiska treningowego z trawy naturalnej na terenie CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont boiska treningowego z trawy naturalnej na terenie CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5999d763-2adc-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032865/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.13 Remont boiska treningowego z trawy naturalnej na terenie CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00326728
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.18.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont boiska treningowego z trawy naturalnej na terenie CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni, dz. nr 965, 966, 1613 obręb 0020 Obłuże, na podstawie opracowanej przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk Dokumentacji Projektowej w skład której wchodzą:
1) Dokumentacja projektowa budowlana pn.: ,,Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207. Budowa boisk, bieżni, skoczni, stanowiska do pchnięcia kulą oraz dodatkowej infrastruktury” (stanowiący załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Zagospodarowanie terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego ,,Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207. Budowa boisk, bieżni, skoczni, stanowiska do pchnięcia kulą oraz dodatkowej infrastruktury” (stanowiący załącznik nr 11 do SWZ),
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiący załącznik nr 12 do SWZ),
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
24400000-8 - Nawozy azotowe i związki azotu
16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 1 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 sierpnia 2023 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.08.2023
Data udostępnienia informacji: 11.08.2023