Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Ogłoszenie nr 500007502-N-2017 z dnia 02-08-2017 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 75618 - 2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 83765 - 2017, 85181 - 2017, 86967 - 2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.37.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska asfaltowego położonego w Gdyni przy ul. Wolności 22B nr dz. 103 obręb 0013 Działki Leśne, na boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną oraz na boisko z nawierzchnią poliuretanową, przepuszczalnych dla wody, na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2” oraz projektem pod nazwą „Remont istniejących trybun na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2” opracowanych przez Łukasza Czaplickiego - Steelu Sp. z o.o., (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące odpowiednio załączniki nr 11 i 12 do SIWZ).
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – zadanie nr 4: Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni. Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych,
2) wykonanie robót ziemnych,
3) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej,
4) wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy, tkanej (100% tkany jednocześnie z włóknem runa, nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu) o następującej konstrukcji: a) warstwa trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM o grubości 5 cm, b) warstwa z maty shockpad X-PAD o grubości 12 mm, przepuszczalnej dla wody opadowej z uwagi na charakter systemu odprowadzenia wód opadowych do skrzynek retencyjno – rozsączających, c) warstwa systemowej podbudowy polipropylenowej w formie skrzynek retencyjno-rozsączających o grubości 8,5 cm, d) warstwa pospółki zagęszczona do Id=0,6 o grubości 10 cm, e) warstwa geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, f) warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczonego do Id=0,7 o grubości 25-35 cm,
5) wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej o następującej konstrukcji: a) warstwa syntetyczna wykończeniowa o grubości 8 mm składająca się z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego, b) warstwa syntetyczna bazowa o grubości 8 mm składająca się z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, g) warstwa elastyczna pod nawierzchnię właściwą o grubości 2,5 cm, h) warstwa systemowej podbudowy polipropylenowej w formie skrzynek retencyjno-rozsączających o grubości 8,5 cm, i) warstwa pospółki zagęszczona do Id=0,6 o grubości 10 cm, j) warstwa geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, k) warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczonego do Id=0,7 o grubości 25-35 cm,
6) wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o następującej konstrukcji: a) warstwa kostki betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm, b) warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grubości 4 cm, c) warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczonego do Id=0,7 o grubości 40 cm,
7) dostawę i montaż wyposażenia boiska w postaci: a) dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 3x2 m, o konstrukcji aluminiowej, montowanych w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 748:2013-09, b) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, o wymiarach wysięgu 1700mm, tablicy 1600x1100mm i wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami z kratownicy obramowanej profilem stalowym z siatkami z łańcucha ze stali nierdzewnej, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006, c) dwóch słupków do siatkówki o konstrukcji aluminiowej, o wysokości 2,54m powyżej płaszczyzny nawierzchni, z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej i antenkami, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, d) tablicy informacyjnej z regulaminem, e) czterech chorągiewek uchylnych z poliwęglanu,
8) dostawę i montaż tablicy informacyjnej (tymczasowej) oraz tablicy pamiątkowej stałej Funduszy Europejskich,
9) wykonanie piłkochwytów za bramkami o wysokości 6 m,
10) wykonanie piłkochwytów wzdłuż bocznej linii boiska o wysokości 4 m,
11) wykonanie remontu istniejących trybun
12) wykonanie przepustów pod przyszłe oświetlenie,
13) wykonanie obsiania terenu trawą,
14) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45111000-1, 45112000-5, 45212221-1, 45223800-4, 45342000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1500956.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: HEMET Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sulechowska 39A
Kod pocztowy: 65-022
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1160741,01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 738000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1160740,01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.08.2017
Data udostępnienia informacji: 02.08.2017