Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni


OGŁOSZENIE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji , 81-538 Gdynia ul. Olimpijska 5/9
uprzejmie informuje, że zamierza przyznać kontrakt na roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego
Przebudowa stadionu piłkarskiego w Gdyni.
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym skierowano dnia 07.04.2009r do Dziennika Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej .
Tekst ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowano w Dzienniku Urzędu Oficjalnych Zamówień Publicznych Unii Europejskiej pod nr 2009/S 69-099827 dnia 09.04.2009r - http://ted.europa.eu.

09/04/2009 S69 Wspólnoty Europejskie - Zamówienia na roboty budowlane - Procedura otwarta
PL-Gdynia: Roboty budowlane związane ze stadionami           2009/S 69-099827
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, Kontakt Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Do wiadomości Dariusz Schwarz, Anna Byczkowska, PL-81-538 Gdynia. Tel. +48 586223574. E-mail sekretariat@gosirgdynia.pl. Faks +48 586221164.
Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gosirgdynia.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni, al. M. Piłsudskiego 52/54, Kontakt Urząd Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji, pok.230, Do wiadomości Teresa Horiszna, Elżbieta Wójcicka, PL-81-382 Gdynia. Tel. +48 586688300. E-mail wydz.inwestycji@gdynia.pl. Faks +48 586688302. URL: www.gdynia.pl.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni, al. M. Piłsudskiego 52/54, Kontakt Urząd Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji, pok.230, Do wiadomości Teresa Horiszna, Elżbieta Wójcicka, PL-81-382 Gdynia. Tel. +48 586688300. E-mail wydz.inwestycji@gdynia.pl. Faks +48 586688302. URL: www.gdynia.pl.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: jednostka budżetowa Gminy miasta Gdyni.
Rekreacja, kultura i religia.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Roboty budowlane. Wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Gdynia ul.Olimpijska.
Kod NUTS: PL633 .
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia :
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) rozbiórkę istniejących trybun ziemnych - sektorów wraz ze schodami wewnętrznymi między sektorami, stopniowania i ławek;
b) rozbiórkę trybun o konstrukcji żelbetowej;
c) rozbiórkę konstrukcji stalowej zadaszenia trybuny zachodniej;
d) rozbiórkę istniejących budynków kasowych przy ulicy Stryjskiej od strony nasypu kolejowego;
e) rozbiórkę dwóch istniejących pawilonów gastronomicznych z zapleczem sanitarnym, usytuowanych na koronie stadionu;
f) rozbiórkę pawilonu handlowego z węzłem c.o., usytuowanego przy wejściu od strony ulicy Stryjskiej;
g) rozbiórkę istniejącego uzbrojenia terenu;
h) rozbiórkę istniejących wież oświetleniowych;
i) rozbiórkę nawierzchni utwardzonych;
j) budowę nowych trybun w konstrukcji żelbetowej wraz z montażem nowych krzesełek;
k) budowę zaplecza sanitarnego, gastronomicznego, administracyjnego i technicznego pod trybunami;
l) budowę zadaszenia widowni;
m) oświetlenie płyty boiska, trybun i terenu;
n) budowę systemu nagłośnienia i monitoringu stadionu;
o) przebudowę istniejącego uzbrojenia i rozbudowę w dostosowaniu do aktualnych wymogów i potrzeb;
p) budowę separatora produktów ropopochodnych;
q) renowację murawy na płycie stadionu (przesunięcie płyty boiska oraz korekta systemu drenażu, nawadniania i podgrzewania płyty);
r) budowę nowych ogrodzeń stadionu, po uprzednim rozebraniu istniejącego, wraz z systemem kontroli dostępu;
s) budowę parkingu usytuowanego przy ulicy Olimpijskiej;
t) budowę nawierzchni drogowych;
u) wykonanie zieleni wraz z pielęgnacją.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212224.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.
II.1.8) Podział na części: Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 100 000 000,00 a 110 000 000,00 PLN.
II.2.2) Opcje: Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 1.12.2009. Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100). Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny ofertowej brutto.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy lub podwykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów stanowiących podstawę jej wystawienia.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Tak.
a)Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia od dnia 1.12.2009 r., a w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia obiekt stadionu będzie wyłączony z użytkowania.
b)Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięcy gwarancji od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Wymagania określone powyżej mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dodatkowo Wykonawca spełni warunki określone poniżej w sekcji. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły "spełnia-nie spełnia". Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz oferty.
2. aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz. 605 z poźn. zm.).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu a na ich potwierdzenie przedstawią wymienione dokumenty:
1. posiadają na kwotę 15 000 000 PLN dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową;
2.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 10 000 000 PLN.
Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków:
1. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
2. Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę na łączną kwotę nie niższą niż 10 000 000 PLN dla wszystkich Wykonawców.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu a na ich potwierdzenie przedstawią wymienione dokumenty:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości netto nie mniejszej niż 75 000 000 PLN każda, polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku klasyfikowanego w dziale 12 PKOB, o powierzchni całkowitej budynku nie mniejszej niż 15 000 m 2 w każdej robocie budowlanej,których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert;
2. wykażą się osobami które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- 2 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dokumenty na potwierdzenie warunków:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) których realizację zakończono i odebrano, o treści odpowiadajacej załącznikowi nr 2, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane nalezycie. Wykaz musi zawierać co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 75 000 000 PLN netto każda, polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku klasyfikowanego w dziale 12 PKOB, o powierzchni całkowitej budynku nie mniejszej niż 15.000 m2 w każdej robocie budowlanej.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców;
2. wykaz osób, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ; wymagane jest wykazanie:
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- 2 osób z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 1 osoby z uprawnieniami bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Do oferty należy dołączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w załączniku nr 3 do SIWZ wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował;
4. wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SIWZ ;
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. Cena oferty brutto. Waga: 93.
2. Okres udzielonej gwarancji. Waga: 2.
3. Okres wykonania zamówienia. Waga: 5.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
3/PN/JB/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Dokumenty odpłatne: Podać cenę: 3 000,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy na konto:
Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia nr:PL 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045.
Po odbiór SIWZ należy zwracać się z potwierdzeniem wpłaty na rachunek, po uprzednim pisemnym zamówieniu SIWZ i telefonicznym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru SIWZ.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.5.2009 - 12:30.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 20.5.2009 - 13:00.
Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 20.5.2009 r o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, pok. 07 (sala konferencyjna - parter).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.
Tel. +48 224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię na adres:Sekretariat - Gdyńskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia lub faksem +48 586221164.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700 / 224587800.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 7.4.2009.SIWZ stadion ul.Olimpijska


DOKUMENTACJA STADION OLIMPIJSKA

A. TOM I Projekt zagospodarowania terenu

TOM I ROZDZIAŁ 1 ZT


TOM I ROZDZIAŁ 2 KD


TOM I ROZDZIAŁ 2 KS


TOM I ROZDZIAŁ 2 SC


TOM I ROZDZIAŁ 2 WK


TOM I ROZDZIAŁ 3 IE a


TOM I ROZDZIAŁ 3 IE b


TOM I ROZDZIAŁ  4 IT KS


TOM I ROZDZIAŁ  4 IT TZ


TOM I ROZDZIAŁ 5 ZZ


TOM I ROZDZIAŁ 6 D


TOM I ROZDZIAŁ 7 OP


TOM I ROZDZIAŁ 8 OR

B. TOM II  Projekt architektoniczno-budowlanyTOM II  ROZDZIAŁ 1 – trybuny

TOM II  ROZDZIAŁ 1 A, w tym :

TOM II  ROZDZIAŁ 1 A - 1


TOM II  ROZDZIAŁ 1 A - 2


TOM II  ROZDZIAŁ 1 A - 3


TOM II  ROZDZIAŁ 1 A - 4

TOM II  ROZDZIAŁ 1 AD, w tym:

TOM II  ROZDZIAŁ 1 AD - 1


TOM II  ROZDZIAŁ 1 AD - 2


TOM II  ROZDZIAŁ 1 AD – 3

TOM II  ROZDZIAŁ 1 AR, w tym:

TOM II  ROZDZIAŁ 1 AR  - 1


TOM II  ROZDZIAŁ 1 AR - 2


TOM II  ROZDZIAŁ 1 AR – 3


TOM II  ROZDZIAŁ 1 AZ

TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE, w tym:

TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 1


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 2


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 3


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 4


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 5


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 6


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 7


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 8


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 9


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 10


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IE - 11

TOM II  ROZDZIAŁ 1 IS CO, w tym:

TOM II  ROZDZIAŁ 1 IS CO – 1


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IS CO - 2


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IS CO WC

TOM II  ROZDZIAŁ 1 IS W, w tym:

TOM II  ROZDZIAŁ 1 IS W - 1


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IS W - 2


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IS WK

TOM II  ROZDZIAŁ 1 IT AV, w tym :

TOM II  ROZDZIAŁ 1 IT AV - 1


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IT AV - 2


TOM II  ROZDZIAŁ 1 IT TS

TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS, w tym: 

TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS - 1

TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS – 2, w tym :

TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS – 21


TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS – 22


TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS – 23


TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS – 24


TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS – 25


TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS – 26


TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS - 27


TOM II  ROZDZIAŁ 1 K KZ KS - 28


TOM II  ROZDZIAŁ 1 TG


TOM II  ROZDZIAŁ 2 - budowle i urządzenia
 

TOM II  ROZDZIAŁ 3 – trybuna VIP 

 TOM II ROZDZIAŁ 3 A, w tym:

 TOM II ROZDZIAŁ 3 A-1


 TOM II ROZDZIAŁ 3 A-2

 TOM II ROZDZIAŁ 3 AD, w tym:

 TOM II ROZDZIAŁ 3 AD – 1 


 TOM II ROZDZIAŁ 3 AD – 2

 TOM II ROZDZIAŁ 3 AR, w tym:

 TOM II ROZDZIAŁ 3 AR – 1 


TOM II ROZDZIAŁ 3 AR – 2


 TOM II ROZDZIAŁ 3 AZ

 TOM II ROZDZIAŁ 3 IE, w tym:

TOM II ROZDZIAŁ 3 IE - 1


TOM II ROZDZIAŁ 3 IE - 2


TOM II ROZDZIAŁ 3 IE - 3


TOM II ROZDZIAŁ 3 IE - 4


TOM II ROZDZIAŁ 3 IE - 5


TOM II ROZDZIAŁ 3 IE - 6


TOM II ROZDZIAŁ 3 IE – 7


TOM II ROZDZIAŁ 3 IS CO


TOM II ROZDZIAŁ 3 IS W


TOM II ROZDZIAŁ 3 IS WK


TOM II ROZDZIAŁ 3 IT AW

TOM II ROZDZIAŁ 3 IT TS, w tym:

TOM II ROZDZIAŁ 3 IT TS - 1


TOM II ROZDZIAŁ 3 IT TS - 2

TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS, w tym: 

TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS - 1

TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS – 2, w tym :

TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS – 21


TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS – 22


TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS – 23


TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS – 24


TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS – 25


TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS – 26


TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS - 27


TOM II  ROZDZIAŁ 3 K KZ KS – 28


 TOM III - 1  SPECYFIKACJE

TOM III - 2  SPECYFIKACJE
 

TOM IV PRZEDMIARY

Protest na SIWZ stadion pismo przewodnie

Protest Strabag na SIWZ stadion

Rozstrzygnięcie protestu na SIWZ stadion

duplikat opinii arch.1

duplikat opinii arch.2


I. pytania i odpowiedzi z dnia 06.05.2009r

Załączniki do pytań i odpowiedzi z dnia 06.05.2009r:

1.Opinia Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

2. Dokumentacja określająca zakres robót drogowych w ul.Olimpijskiej (pkt. 3.4 ppkt. g) i h) siwz)

3. Dokumentacja geotechniczna

4. Rysunki

Tom II rozdz. 1

Tom II rozdz. 1.

Tom II rozdz. 1..

Tom II rozdz. 3

Tom II rozdz. 3.

5. Załączniki do siwz w formacie Word


II. pytania i odpowiedzi z dnia 07.05.2009r

Załączniki do pytań i odpowiedzi z dnia 07.05.2009r:

1.Zamienny przedmiar (dl części 1.3 etap 2a)

2. Przedmiary z rozszerzeniem *.ath

III.pytania i odpowiedzi z dnia 11.05.2009r

zał. 3 do odpowiedzi z dnia 11.05.2009r

II protest na SIWZ stadion

Pismo przewodnie z dnia 13.05.2009r

Protest Hochtief z dnia 12.05.2009r

Protest II rozpatrzenie z dnia 21.05.br

IV. pytania i odpowiedzi z dnia 12.05.2009r - zmiana terminu składania ofert na 04.06.2009r

zał. do odpowiedzi z dnia 12.05.2009r

Dnia 15.05.2009r w suplemencie do Dz.UE o nr 2009/S 93-132988 ukazało się ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.
Ogłoszenie Dz.UE o zmianie terminu

V. pytania i odpowiedzi z dnia 15.05.2009r

zał. do odpowiedzi z dnia 15.05.2009r

Tom I rozdz.7

VI. pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2009r

zał. do odpowiedzi z dnia 20.05.2009r

VII.pytania i odpowiedzi z dnia 26.05.2009r

zał. do odpowiedzi z dnia 26.05.2009r

ST

VIII. pytania i odpowiedzi z dnia 28.05.2009r

zał. do odpowiedzi z dnia 28.05.2009r

IX.pytania i odpowiedzi z dnia 29.05.2009r

X.pytania i odpowiedzi z dnia 01.06.2009r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.04.2009
Data udostępnienia informacji: 09.04.2009
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 14:42 Zmiana kategorii publikacji Maciej Zaborski