Przebudowa istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni


Ogłoszenie nr 540156058-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565418-N-2019
Data: 27/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-30, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: wodoprzepuszczalność ≥ 8100 mm/h,
W ogłoszeniu powinno być: wodoprzepuszczalność ≥ 5000 mm/h,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną nawierzchnię poliuretanową wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia próbki ofertowanej nawierzchni o wymiarach co najmniej 5x5 cm.
W ogłoszeniu powinno być: wykreślono zapis

Ogłoszenie nr 540154856-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565418-N-2019
Data: 27/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-30, godzina: 09:30

Ogłoszenie nr 540152240-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565418-N-2019
Data: 27/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-24, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 09:30

Ogłoszenie nr 540148389-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.

Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565418-N-2019
Data: 27/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-19, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-24, godzina: 09:30

Ogłoszenie nr 540142969-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565418-N-2019
Data: 27/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-12, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-19, godzina: 09:30
 

Ogłoszenie nr 565418-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Przebudowa istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak
Nazwa projektu lub programu 
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.gdynia.pl/bip/gcs
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.gdynia.pl/bip/gcs
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego 
Adres: 
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.60.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 45111000-1 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111300-1 roboty rozbiórkowe, 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby, 45212200-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45342000-6 wznoszenie ogrodzeń. 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni na działkach nr 2000, 2007, 2008 obręb 0014 Dąbrowa, na boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalne dla wody, na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających oraz boisko do gry w tenisa, piłkę siatkową oraz badmintona o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalne dla wody, na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym pod nazwą „Przebudowa istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ) opracowanymi przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk, zwanych dalej „Dokumentacją Projektową”. Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” – zadanie 3. Przebudowa uszczelnionego boiska szkolnego przy ul. Nagietkowej w Gdyni. Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III”, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 3) demontaż wraz z ponownym montażem w nowej lokalizacji tablicy informacyjnej i kosza na śmieci położonych przy boisku do piłki ręcznej o nawierzchni z mączki ceglanej; dokładna nowa lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego, 4) wykonanie robót ziemnych, 5) wymiana gruntu pod istniejącym boiskiem o nawierzchni asfaltowej na piasek zagęszczony, 6) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 7) wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 820 m² o następującej konstrukcji: a) warstwa użytkowa o grubości 2 mm na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM o frakcji 0-1,5 mm, b) warstwa nośna o grubości 11 mm na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm, c) warstwa elastyczna stabilizująca o grubości 35 mm, d) warstwa systemowej podbudowy polipropylenowej w formie skrzynek retencyjno-rozsączających o grubości 85 mm, e) warstwa kruszywa kamiennego o grubości 150 mm o frakcji 4-31,5 mm, f) warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczonego o grubości 640 mm, Uwaga! Zamawiający wymaga wykonania ostatniej, wierzchniej warstwy nawierzchni poliuretanowej tak, aby była zlicowana z obrzeżami betonowymi wykonanymi wokół boisk. Zamawiający zmienia frakcję kruszywa kamiennego w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej. Wobec powyższego Zamawiający załącza rysunek zamienny przekroju przez nawierzchnię poliuretanową stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ. 8) pomalowanie linii boiska farbą poliuretanową w następującej kolorystyce: a) boisko do gry w piłkę siatkową – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta, b) boisko do gry w piłkę koszykową oraz do gry w tenisa– żółty siarkowy – RAL 1016 wg producenta, c) boisko do gry w badmintona – zielony drogowy – RAL 6024 wg producenta, 9) wykonanie logo „Gdynia Sport” w kole środkowym boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej; Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport; ostateczną wersję logo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym; przed wykonaniem logo Zamawiający zatwierdzi szablon logo, 10) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm o powierzchni ok. 286 m2 wraz z podbudową zgodnie z Dokumentacją projektową; odpływ wody deszczowej z nawierzchni z kostki betonowej należy skierować w stronę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej lub boiska do gry w tenisa, piłkę siatkową oraz badmintona o nawierzchni poliuretanowej, 11) dostawę wraz z montażem wyposażenia boiska w postaci: a) czterech słupków do siatkówki o konstrukcji aluminiowej wraz z siatką, tulejami montażowymi oraz pokrywami tulei, montowanych w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważna, b) dwóch osłon na słupy do koszykówki, c) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska – ostateczną treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić z Zamawiającym przed jej wykonaniem, d) dwóch koszy na śmieci o stalowej ramie kwadratowej w kolorze szarym, boki wyłożone płytami z trójwarstwowego polietylenu HDPE lub płytami z tworzywa HPL lub płytami podestowymi HPL HEXA w kolorze niebieskim, montowanych do fundamentów betonowych; rodzaj kosza na śmieci wymaga akceptacji przez Zamawiającego; Uwaga! Zamawiający zmienia rodzaj kosza na śmieci w porównaniu do opisanego w dokumentacji projektowej. e) siedzisk sportowych o konstrukcji stalowej w kolorze szarym jedwabistym (silk grey) RAL 7044 wg producenta, siedziska wykonane z polipropylenu w kolorze RAL 5010 wg producenta – niebieski Chagall (gentian blue), siedzisko powinno być odporne na wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie UV, 12) dostawę wraz z montażem jednej tablicy informacyjno-pamiątkowej Funduszy Europejskich o wymiarach 80 cm x 120 cm; Uwaga! Zamawiający wymaga wykonania tylko JEDNEJ tablicy informacyjno-pamiątkowej, która powinna zostać zamontowana przed rozpoczęciem robót budowlanych przez Wykonawcę. Zamawiający zamiast wykonania tablicy informacyjnej tymczasowej oraz tablicy stałej pamiątkowej, o których mowa w Dokumentacji Projektowej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 8 - 10 do SIWZ wymaga wykonania jednej tablicy informacyjno-pamiątkowej. Tablica informacyjno-pamiątkowa na czas prowadzenia robót budowlanych zostanie postawiona w lokalizacji tymczasowej, natomiast po wykonaniu robót budowlanych tablica informacyjno-pamiątkowa zostanie postawiona w lokalizacji docelowej. Lokalizacje zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania tablicy informacyjno-pamiątkowej w dobrym stanie technicznym w we wskazanych lokalizacjach. 13) demontaż wraz z ponownym montażem w nowej lokalizacji dwóch istniejących koszy do koszykówki posiadających certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1270:2006 oraz uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, 14) wykonanie piłkochwytów o wysokości 4 m wraz z bramą wjazdową oraz dwiema furtkami; dokładna lokalizacja bramy wraz z furtkami zostanie wskazana przez Zamawiającego, Uwaga! Zamawiający wymaga wykonania słupów oraz elementów konstrukcyjnych bramy oraz furtek w kolorze szarym jedwabistym (silk grey) RAL 7044 wg producenta oraz siatki w kolorze szarym. Zamawiający zmienia kolor elementów w porównaniu do opisanych w dokumentacji projektowej, 15) wykonanie przepustów pod przyszłe oświetlenie, 16) ułożenie trawy z rolki, 17) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 5. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 4 pkt. 6 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor: a) boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową: RAL 5010 wg producenta – niebieski Chagall (gentian blue) – boisko do gry w piłkę siatkową oraz obszar za liniami ograniczającymi boisko do gry w piłkę koszykową, RAL 5015 wg producenta – niebieski średni (sky blue) – pozostały obszar; b) boisko do gry w tenisa, piłkę siatkową oraz badmintona: RAL 5010 wg producenta – niebieski Chagall (gentian blue) – boisko do gry w piłkę siatkową oraz obszar za liniami ograniczającymi boisko do gry w tenisa, RAL 5015 wg producenta – niebieski średni (sky blue) – pozostały obszar; Uwaga! Zamawiający zmienia kolor nawierzchni w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) przepuszczalna dla wody, b) grubość nawierzchni ≥ 12 mm, c) wodoprzepuszczalność ≥ 8100 mm/h, d) Zamawiający dla pozostałych parametrów technicznych, o których mowa w Dokumentacji projektowej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 8-10 do SIWZ wymaga spełnienia minimalnych wymagań normy PN-EN 14877:2014-02, 10) w przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, o których mowa w pkt 9 lit b) - c), pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ, 11) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 9 lit. b) – c) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Dokumentacja Projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 10 do SIWZ. 7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 9. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 10. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 155) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 12. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 13. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 14. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 16. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać Podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez Podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni. 17. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 20. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcie placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 21. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 22. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 23 i 24. 23. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 24. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną nawierzchni poliuretanowej, o której mowa w ust. 4 pkt 7), 6) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 6-8 i 11, 7) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 25. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 26. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 27. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe, nie częściej niż raz w miesiącu zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. 28. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 5 lat (60 miesięcy), licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowaną nawierzchnię poliuretanową, potwierdzonej przez jej producenta zgodnie z ust. 5 pkt. 8. 29. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 32. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 33. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 34. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: 1) wykonaniu robót ziemnych, 2) wykonaniu podbudowy boiska, 3) wykonaniu nawierzchni poliuretanowej, 4) wykonaniu prac montażowych. 35. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 35. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie. 36. Tablicę informacyjno-pamiątkową Funduszy Europejskich (wym. 80x120 cm) należy wykonać jako jednostronną z materiału trwałego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych (tj. temperaturę, opady, wiatr), na ścieranie oraz o dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, z treścią informacyjną oraz logotypami w pełnym kolorze, pokrytych laminatem „antygraffiti”, umocowaną na wysokości 150 cm od dolnej krawędzi tablicy na dwóch słupkach o przekroju kwadratowym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania tablicy w dobrym stanie technicznym, w tym zapewnienia, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna w okresie udzielonej gwarancji. 37. Wykonawca zobowiązany jest do postawienia tablicy informacyjno-pamiątkowej Funduszy Europejskich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem robót budowlanych. 38. Tablica informacyjno-pamiątkowa musi być zgodna z następującymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji: 1) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokument jest dostępny na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (na dzień ogłoszenia postępowania dostępny pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf). 2) Karta wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – dostęp: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49356/karta_wzor_FE_POIS.pdf 3) Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - dostęp: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49391/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf 4) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - dostęp: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/28636/Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_3_listopada_2016.pdf Wytyczne do projektu, o których mowa w punkcie 1) - 3) stanowią załączniki nr 12 - 14 do SIWZ. 39. Na tablicy informacyjno-pamiątkowej Funduszy Europejskich w miejscach, gdzie wspomniane w ust. 39 wytyczne przewidują informacje do uzupełniania, należy umieścić następującą treść: Tytuł projektu: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III Cel projektu: Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych Miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni 40. Wzór tablicy informacyjno-pamiątkowej, w tym treść, kolorystykę oraz lokalizację, przed ich wykonaniem i montażem, Wykonawca uzgodni z Wydziałem Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdyni. 41. Wykonawca robót zobowiązany będzie do zapewnienia Instytucji Wdrażającej ten Program oraz organom inspekcji i kontroli, w tym organom krajowym i wspólnotowym, dostępu do terenu budowy oraz wszelkich dokumentów, odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach niniejszego zamówienia. 42. Wykonawca robót zobowiązany będzie do wykonania dodatkowych fotografii ustawionej tablicy informacyjno-pamiątkowej, w lokalizacji na czas prowadzenia robót i w lokalizacji docelowej oraz przekaże je Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD w terminie odpowiednio: 7 dni kalendarzowych od dnia postawienia tablicy informacyjno-pamiątkowej we wskazanych lokalizacjach. 43. Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie wybrany przez Zamawiającego w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 
II.5) Główny kod CPV: 45212200-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45111000-1
45111300-1
45112000-5
45223800-4
45342000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 SIWZ, w szczególności polegających na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, dostawie wraz z montażem wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonaniu piłkochwytów oraz ułożeniu trawy z rolki, wykonaniu oświetlenia wokół boisk realizowanych w ramach niniejszego zamówienia. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 120 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegającą na budowie lub przebudowie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 500 m2 (słownie: pięćset metrów kwadratowych); b) dysponuje przynajmniej: b.1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia, b.2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2272). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierający co najmniej jedna robotę o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegającą na budowie lub przebudowie zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 500 m2 (słownie: pięćset metrów kwadratowych); wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są: a1) referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa w pkt a1); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), tj. dane co najmniej: b.1) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, , którą skieruje do realizacji zamówienia, b.2) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 z późn. zm.) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną nawierzchnię poliuretanową wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia próbki oferowanej nawierzchni o wymiarach co najmniej 5x5 cm.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo – jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty – w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, c) kosztorys ofertowy zawierający co najmniej: obmiar/ilość, ceny jednostkowe netto, łączną wartość netto poszczególnych cen jednostkowych netto, podsumowanie wszystkich pozycji kosztorysu ze wskazaniem wartości netto i wartości brutto – w oryginale. d) dokumenty stanowiące element oferty w postaci: d.1) aktualnej karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta, d.2) atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej, d.3) autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, d.4) certyfikatu lub deklaracji zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną nawierzchni poliuretanowej, d.5) dokumentu/ów potwierdzającego/ch parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 5 pkt 9) lit. b) - c) w postaci wyniku badań nawierzchni wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto
60,00
Okres rękojmi za wady i gwarancji
20,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
2. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach : 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę spowodowanych w szczególności: a) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niemożliwe jest prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, b) wystąpieniem okoliczności siły wyższej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej oraz usuwania jej skutków. Za siłę wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron. Za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: b.1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem plac budowy; b.2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; b.3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, b.4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. c) skierowaniem przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robot budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydaniem zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych, d) wystąpieniem kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, e) wystąpieniem konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, f) koniecznością wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową i ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, g) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, 5) w przypadku między innymi zmiany przez strony terminu lub zmiany sposobu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 6) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 8) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług, 9) wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przed zmianą umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 10) zmiany osoby, którą Wykonawca skierował do realizacji zamówienia na inną niż wskazana w ofercie pod warunkiem, że będzie spełniać wymagania określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b) SIWZ oraz posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ramach kryterium oceny ofert przez Wykonawcę w ofercie, 11) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-12, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne co wynika z zapisów umowy, wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 27.06.2019
Data udostępnienia informacji: 27.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 15:13 zmiana kategorii publikacji Tomasz Klein
23.09.2019 12:59 Aktualizacja treści Tomasz Klein
13.09.2019 15:16 Aktualizacja treści Tomasz Klein
10.09.2019 13:42 Aktualizacja treści Tomasz Klein
04.09.2019 14:36 Aktualizacja treści Tomasz Klein
31.07.2019 15:49 Aktualizacja treści Anna Urbańska
26.07.2019 15:22 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
26.07.2019 14:57 dodanie załącznika Maciej Zaborski
25.07.2019 15:13 Aktualizacja treści Anna Urbańska
23.07.2019 13:40 Aktualizacja treści Anna Urbańska
18.07.2019 12:14 Aktualizacja treści Anna Urbańska
11.07.2019 15:27 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
27.06.2019 14:53 Aktualizacja treści Tomasz Klein
27.06.2019 14:29 Dodanie informacji Tomasz Klein