Przebudowa istniejącego boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż w związku z uchyleniem się przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana tj. Andrzeja Ciuchta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BULLAIT Andrzej Ciuchta (ul. Okulickiego 13/21, 82-300 Elbląg), od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Przebudowę istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni”, Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, zbadał, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
W związku z powyższym zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej z pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. Wybrano ofertę złożoną przez ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (83-330) przy ul. Kościerskiej 8F. Cena oferty brutto wynosi 627.300,00 zł.

Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 19 września 2019 roku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ze względu na posiadane środki w planie budżetowym określa termin zakończenia realizacji umowy do dnia 31.12.2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o ponownym badaniu oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, na „Przebudowę istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż w związku z uchyleniem się przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana tj. Andrzeja Ciuchta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BULLAIT Andrzej Ciuchta (ul. Okulickiego 13/21, 82-300 Elbląg), od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Przebudowę istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni”, zgodnie z art. 24aa ust. 2 Ustawy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert i poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców w trybie art. 92 ust.1 Ustawy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ze względu na posiadane środki w planie budżetowym określa termin zakończenia realizacji umowy do dnia 31.12.2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Ireneusza Konkel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konkel Ireneusz F.H.U. Auto-Sport z siedzibą w Cieszenie nr 7D (83-334 Miechucino). Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy poinformował w dniu 19 sierpnia 2019 roku wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty.    

3. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 20%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia,” - 20%).
 
4. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Andrzeja Ciuchta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BULLAIT Andrzej Ciuchta z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ulicy Okulickiego 13/21. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena brutto 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20% = 20 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 596.550,00 zł.
 
5. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 10 września 2019 roku.
 
Ze względu na posiadane środki w planie budżetowym Zamawiający wyznacza termin zakończenia realizacji umowy na dzień 31.12.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 04.09.2019
Data udostępnienia informacji: 04.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2019 12:57 Aktualizacja treści Tomasz Klein
13.09.2019 15:14 Aktualizacja treści Tomasz Klein
10.09.2019 13:40 Aktualizacja treści Tomasz Klein
04.09.2019 14:34 Dodanie informacji Tomasz Klein
04.09.2019 13:52 Aktualizacja treści Tomasz Klein
04.09.2019 13:48 Aktualizacja treści Tomasz Klein