Przebudowa istniejącego boiska na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni - III postępowanie

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącego boiska na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa istniejącego boiska na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9dc56fa-8689-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00101984
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.9 Remont boiska ul. W.Radtkego
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00518908
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.48.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5 w Gdyni, dz. nr 1055, 1056, 1057, 1058, 1062, 1063, 1064, 1067, 1068, 1069 obręb 0026 Śródmieście, na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk w skład której wchodzą:
1) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projekt wykonawczy „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ),
4) Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 13 do SWZ).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 651900,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 853617,77 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 651900,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AUTO-SPORT Sp. z o. o. sp. k.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366634586
7.3.4) Miejscowość: Cieszenie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 651900,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą jednak nie wcześniej niż 20 marca 2023 r. i nie później niż 14 kwietnia 2023 r. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowiązany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać pisemnego powiadomienia o rozpoczęciu prac Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o.. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego, po dokonaniu powyższego powiadomienia przez Wykonawcę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 28.12.2022
Data udostępnienia informacji: 28.12.2022
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2023 11:53 Aktualizacja treści Tomasz Klein