Przebudowa istniejącego boiska na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącego boiska na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa istniejącego boiska na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-815e1328-1944-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.9 Remont boiska ul. W.Radtkego
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302812/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.37.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 przy
ul. Jana z Kolna 5 w Gdyni, dz. nr 1055, 1056, 1057, 1058, 1062, 1063, 1064, 1067, 1068, 1069 obręb 0026 Śródmieście, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk:
1) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projekt wykonawczy „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ),
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 3 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 26 sierpnia 2022 roku do godziny 9:30 wpłynęły dwie oferty, których cena brutto oferty wynosiła odpowiednio 688.800,00 zł brutto oraz 750.300,00 zł brutto.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 568.800,00 zł brutto.
Wobec tego, że cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2022 08:53 Aktualizacja treści Tomasz Klein