Przebudowa istniejącego boiska na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącego boiska na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa istniejącego boiska na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie
Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca253c4c-08c9-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297505/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09 09:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.9 Remont boiska ul. W.Radtkego
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00271126/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.31.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na boisko poliuretanowe wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 przy
ul. Jana z Kolna 5 w Gdyni, dz. nr 1055, 1056, 1057, 1058, 1062, 1063, 1064, 1067, 1068, 1069 obręb 0026 Śródmieście, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk:
1) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projekt wykonawczy „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ),
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 3 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godziny 9:30 wpłynęły trzy oferty.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 568.800,00 zł brutto.
Zamawiający na etapie sprawdzania ofert odrzucił:
- jedną ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 Ustawy, gdyż oferta Wykonawcy jest niezgodna z przepisami ustawy oraz Kodeksem cywilnym i nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego z uwagi na fakt nieopatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym.
Pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu, po sprawdzeniu prawidłowości złożonych podpisów i poprawności rachunkowej, przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 21.07.2022
Data udostępnienia informacji: 21.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2022 09:56 Aktualizacja treści Tomasz Klein
09.08.2022 09:55 Aktualizacja treści Tomasz Klein