Przebudowa boiska w zakresie wykonania masztów oświetleniowych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni

Przebudowa boiska w zakresie wykonania masztów oświetleniowych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa boiska w zakresie wykonania masztów oświetleniowych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa boiska w zakresie wykonania masztów oświetleniowych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4be69c32-01bb-11ed-9a86-f6f4c648a056
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.12 Przebudowa boiska w zakresie wykonania masztów oświetleniowych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00250045/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.30.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska w zakresie wykonania masztów oświetleniowych na terenie obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni, dz. nr 89, 90, 91 obręb 0028 Witomino-Radiostacja, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową
4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01 sierpnia 2022 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.08.2022
Data udostępnienia informacji: 01.08.2022