Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie SP nr 39 przy ul. Unruga w Gdyni

Ogłoszenie nr 510420831-N-2021 z dnia 04.03.2021 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie SP nr 39 przy ul. Unruga w Gdyni
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 767552-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie SP nr 39 przy ul. Unruga w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.55.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 1) 45212200-8 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 2) 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 3) 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 4) 37451000-4 sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 5) 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 6) 45342000-6 wznoszenie ogrodzeń. 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie SP nr 39 przy ul. Unruga w Gdyni, dz. nr 294 obręb 0020 Obłuże, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym pod nazwą „Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Unruga w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Unruga w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ) opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka ,,INDOM Mieczysław Tkaczyk’’ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmuje w szczególności: Uwaga! Rozpoczęcie i zakończenie prac należy zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem do OPEC Gdynia oraz istniejące kanały ciepłownicze należy odkopać celem oceny stanu technicznego z udziałem Inspektora OPEC zgodnie z pismem sygn. RO/3514/134/2020 z dnia 9.03.2020 r. stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ. Uwaga! Przed rozpoczęciem robót należy przedstawić i zatwierdzić w Referacie Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni projekt organizacji placu budowy sporządzony przez wykonawcę robót zgodnie z uzgodnieniem sygn. UIU.7011.339.2020.RL z dnia 2.04.2020 r. stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ. 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 2) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych (w tym demontaż piłkochwytu i bramek), wywóz i utylizacja elementów nie podlegających ponownemu montażowi, 3) wykonanie robót ziemnych, Uwaga! Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. 4) wykonanie na odkrytych kanałach sieci ciepłowniczej izolacji typu ciężkiego 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podłożu, 5) wykonanie podbudowy z kruszyw oraz ustawienie nowych obrzeży betonowych z nakładkami gumowymi, 6) wykonanie kanalizacji kablowej z rur PCW, 7) wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej o pow. ok. 910 m2 uzyskanej z demontażu Narodowego Stadionu Rugby wraz z częściowym uzupełnieniem wypełnienia nowym, dostarczonym przez Wykonawcę piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu, Uwaga! Zamawiający udostępni trawę syntetyczną z demontażu z Narodowego Stadionu Rugby. Piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować dowiezienie trawy syntetycznej z Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni na teren budowy oraz częściowe uzupełnienie nowego, dostarczonego przez Wykonawcę wypełnienia. 8) wykonanie linii malowanych na boisku w kolorze białym alpejskim – RAL 9010 wg producenta, 9) ponowny montaż istniejących bramek do piłki nożnej wraz z wymianą siatek – 2 szt., 10) ustawienie chorągiewek narożnych – 4 szt., 11) dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci: a) wieszaka na ubrania wraz z barierką - 1 szt., b) ławek z oparciem i podłokietnikami - 2 szt., c) koszy na śmieci - 2 szt., d) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska do piłki nożnej - 1 szt. - treść tablicy informacyjnej z regulaminem należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem, 12) odnowienie murku oporowego wraz z montażem siedzisk – 42 szt., Uwaga! Zamawiający zmienia kolor siedzisk w porównaniu do opisanych w dokumentacji projektowej z niebieskiego na zielony. 13) przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 8 m2, 14) wykonanie palisady betonowej, 15) ponowny montaż istniejącego piłkochwytu o długości ok. 24 m od strony zachodniej wraz z wymianą siatki oraz dostawa i montaż nowych piłkochwytów o wysokości 4 m i długości ok. 35 m od strony południowej oraz o wysokości 4 m i długości ok. 23 m od strony wschodniej, 16) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o pow. ok. 196 m2, Uwaga! Zamawiający zmienia kształt nowej kostki betonowej z typu kość na typ nostalit lub równoważny pod względem kształtu kostki oraz wymaga, aby nowa kostka betonowa była zbliżona wyglądem do istniejącej zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ. 17) nasadzenia irgi poziomej – 60 szt., 18) wykonanie trawników z rolki, 19) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiącą odpowiednio załącznik nr 8 - 10 do SIWZ. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ oraz Dokumentacji projektowej, zapisy SIWZ są nadrzędne w stosunku do zapisów załączonej Dokumentacji projektowej. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, nie wcześniej jednak niż 05 kwietnia 2021 r. i nie później niż 07 maja 2021 r. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego w powyższym terminie, jednak nastąpi to nie wcześniej niż po 14 dniach od daty zgłoszenia przez Wykonawcę rozpoczęcia prac do OPEC Gdynia. 8. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 155 z poźn. zm.) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 45a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać Podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez Podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni. 16. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 18. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 19. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 20. Wykonawca zgłasza pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 21. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia z zastrzeżeniem postanowienia ust. 22 i 23. 22. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 23. 23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, z wyłączeniem dokumentów dotyczących nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej z demontażu z Narodowego Stadionu Rugby, 4) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, z wyłączeniem dokumentów dotyczących nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej z demontażu z Narodowego Stadionu Rugby, 5) atest PZH granulatu uzupełniającego, 6) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z potwierdzeniem ich złożenia w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania. 24. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, o której mowa w Art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 25. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 26. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 27. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 30. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 31. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 32. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), osób do realizacji czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: 1) wykonaniu robót ziemnych, 2) wykonaniu podbudowy boiska, 3) wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej, 4) wykonaniu prac montażowych. 33. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 32. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nieprzedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 37451000-4, 45223800-4, 45342000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 482327.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Ireneusz Konkel F.H.U. Auto-Sport
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krótka 6
Kod pocztowy: 83-334
Miejscowość: Cieszenie
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 289050
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289050
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 496127.22
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.12.2020
Data udostępnienia informacji: 16.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2021 09:47 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
11.02.2021 14:21 zamieszczenie rozstrzygnięcia postępowania Maciej Zaborski
21.01.2021 11:38 Dodanie informacji Maciej Zaborski