Promocja Miasta Gdynia oraz GCS podczas zawodów w biegach przeszkodowych organizowanych na terenie Gdyni

Ogłoszenie nr 500217971-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów w biegach przeszkodowych organizowanego na terenie Gdyni 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 606892-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów w biegach przeszkodowych organizowanego na terenie Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.68.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zawodów w biegach przeszkodowych (zwanych dalej „Zawodami”), organizowanych przez Wykonawcę w Gdyni (zwanej dalej „Terenem Zawodów”). 3. Charakterystyka Imprezy: Zawody mają trwać co najmniej 2 dni i powinny posiadać co najmniej rangę Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski. W ich skład mają wchodzić biegi indywidualne i drużynowe zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów przynajmniej w 10 kategoriach na różnych dystansach. Zawody muszą być zorganizowane dla co najmniej 500 zawodników łącznie, a trasa musi przebiegać przez zróżnicowany teren: las, plażę, wąwozy, korytarze potoków oraz zawierać w sobie tory przeszkód. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni polegają na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Zawodów np.: materiały prasowe, plakat, zaproszenia i inne, 3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach startowych uczestników Zawodów, 4) eksponowaniu bramy startowej z logo Miasta Gdyni na Terenie Zawodów, 5) eksponowaniu 1 szt. balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni o wysokości min. 4m, na Terenie Zawodów, 6) eksponowaniu 10 szt. banerów Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, na Terenie Zawodów, 7) eksponowaniu 2 szt. roll-upów z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej podczas ceremonii zakończenia Zawodów oraz w Biurze Zawodów, na Terenie Zawodów, 8) eksponowaniu min. 15 szt. winderów z logo Miasta Gdyni o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny poliestrowej, na Terenie Zawodów, 9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na medalach, które zostaną wręczone uczestnikom Zawodów, 10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 100 szt. plakatów rozmieszczonych w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, przy organizacji Zawodów, 11) zamieszczeniu spotu reklamowego zapowiadającego Zawody ze wskazaniem Gdyni jako Partnera Strategicznego Zawody w radiu o zasięgu lokalnym, 12) umieszczeniu relacji z Zawodów w serwisie internetowym www.trojmiasto.pl ze wskazaniem Miasta Gdyni jako Partnera Strategicznego Zawodów, 13) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Zawodów utworzonej przez Wykonawcę wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl, przy organizacji Zawodów, 14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Zawody umieszczonej na oficjalnym profilu Zawodów na facebook’u przy organizacji Zawodów, 15) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni w filmie podsumowującym Zawody, przy jego organizacji, 16) przekazywaniu informacji ustnej podczas Zawodów o wspieraniu przez Miasto Gdynia, 17) umożliwieniu ekspozycji innych materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Zawodów, 18) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia Zawodów, w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Zawodów. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zawodów, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zawodów, w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zawodów, w okresie obowiązywania umowy, 4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Zawodów, w okresie obowiązywania umowy, 5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Zawodów łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego, 6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Zawodów na potrzeby własne. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 10. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48780.49 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Sylwia Szulwach ADVENTURES 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Bernadowska 1 
Kod pocztowy: 81-553 
Miejscowość: Gdynia 
Kraj/woj.: pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59000.00 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 11.09.2018
Data udostępnienia informacji: 11.09.2018