Promocja Miasta Gdyni przez zespół piłki ręcznej kobiet "Vistal Łączpol Gdynia" w okresie rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2010/2011

12/02/2011    S30    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 

PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2011/S 30-049081
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.02.2011 roku i zamieszczono w dniu 12.02.2011 roku pod numerem 2011/S 30-049081
Niniejsze ogłoszenie jest publikowane przez: instytucję zamawiającą (objętą dyrektywą 2004/18/WE)
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Kontaktowy: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Do wiadomości: Anna Byczkowska, Kamila Hamerska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Promocja Miasta Gdyni przez zespół piłki ręcznej kobiet „Vistal Łączpol Gdynia" w okresie rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2010/2011.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13
Główne miejsce świadczenia usług Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni przez zespół piłki ręcznej kobiet „Vistal Łączpol Gdynia" w okresie rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2010/2011.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 7 563 900,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: cznychnych z ochroną praw wyłącznych art. 67 ust 1 pkt 1 a i b - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Vistal Łączpol Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9, posiadającej drużynę w Ekstraklasie piłki ręcznej Vistal Łączpol Gdynia jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraklasy. Vistal Łączpol Gdynia obecnie zajmuje 2 miejsce w klasyfikacji Ekstraklasy, a także uczestniczy w rozgrywkach Pucharu Polski. Zespół rozgrywa mecze na boiskach całej Polski. W składzie drużyny Vistal Łączpol Gdynia znajdują się członkinie młodzieżowych kadr narodowych oraz reprezentantki Polski Seniorek i Juniorek. Mecze ligowe z udziałem drużyny Vistal Łączpol Gdynia cieszą się coraz większą popularnością w naszym mieście, gdyż gdyńskie szczypiornistki uzyskują w szybkim tempie coraz lepsze wyniki i mają szansę na zdobycie czołowego miejsca w Ekstraklasie. Obecnie krajowe jak i regionalne media zamieszczają wiele informacji w swoich serwisach sportowych o zespole Vistal Łączpol Gdynia. Szeroki zakres informacji dotyczących klubu publikują ogólnopolskie portale internetowe, których popularność rokrocznie wzrasta. Również w artykułach prasowych i relacjach radiowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni.
 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
4/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 010-014655 z dnia 17.1.2011
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
28.1.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Stowarzyszenie Vistal Łączpol Gdynia
ul. Olimpijska 5
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 1 000 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 000 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
10.2.2011
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Schwarz
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 17.02.2011
Data udostępnienia informacji: 17.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2011 09:05 Dodanie informacji Paulina Filipowicz