Promocja Miasta Gdyni przez zespół koszykówki kobiet LOTOS Gdynia w okresie rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2011/2012

13/07/2011    S132    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
 
 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2011/S 132-219046
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.07.2011 roku i zamieszczono w dniu 13.07.2011 roku pod numerem 2011/S 132-219046
 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Do wiadomości: Anna Byczkowska,
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Promocja Miasta Gdyni przez zespół koszykówki kobiet LOTOS Gdynia w okresie rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2011/2012.
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13
Główne miejsce świadczenia usług Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni przez zespół koszykówki kobiet LOTOS Gdynia w okresie rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2011/2012.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 7 563 900,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych z ochroną praw wyłącznych
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sportowej Spółce Akcyjnej Basketball Investments z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 posiadającej drużynę w Ekstraklasie koszykówki kobiet jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Ford Germaz Ekstraklasa oraz Pucharu Polski. Zespół Lotos Gdynia uczestniczy również w rozgrywkach Euroligi, gdzie rozgrywa mecze na arenach międzynarodowych. Lotos Gdynia jest 11-krotnym Mistrzem Polski, obecnie zajmuje 4 miejsce w klasyfikacji Ekstraklasy. Zespół ten jest również 2-krotnym Wicemistrzem Euroligi oraz Wicemistrzem Ligi Światowej w koszykówce kobiet. Wszystkie mecze Euroligi oraz najważniejsze w Ekstraklasie, z udziałem Lotos Gdynia, rozgrywane jako gospodarz zostaną pokazane przez telewizję publiczną w czasie bardzo dobrej oglądalności. Spotkania Euroligi oraz polskiej ligi relacjonować będzie także wiele innych środków masowego przekazu. Na trybunach hali sportowo-widowiskowej w Gdyni, na której drużyna rozgrywa swoje mecze w charakterze gospodarza, na trybunach zasiada około 4 000 widzów, natomiast na mecze wyjazdowe wybiera się tradycyjnie ponad 100-osobowa grupa kibiców gdyńskich koszykarek.
Zespół Lotos Gdynia od wielu lat jest wizytówką miasta Gdyni, regionu i kraju na arenie międzynarodowej. Obecnie krajowe jak i regionalne media zamieszczają wiele informacji w swoich serwisach sportowych o zespole Lotos Gdynia. Szeroki zakres informacji dotyczących klubu publikują ogólnopolskie portale internetowe, których popularność rokrocznie wzrasta. Również w artykułach prasowych i relacjach radiowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni.
 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
24/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 108-177940 z dnia 7.6.2011
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
29.6.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Basketball Investments SSA
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 250 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 250 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
 
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
11.7.2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.07.2011
Data udostępnienia informacji: 13.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2011 15:10 Dodanie informacji Maciej Zaborski