Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju snookera PTC Gdynia Open 2012, organizowanego przez Proton Relations Sp. z o. o.

20/09/2012    S181    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
2012/S 181-297098

 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.09.2012 roku i zamieszczono w dniu 20.09.2012 roku pod numerem 2012/S 181-297098.
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Punkt kontaktowy: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gosirgdynia.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju snookera PTC Gdynia Open 2012, organizowanego przez Proton Relations Sp. z o. o., na Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia" przy ul. Kazimierza Górskiego 8, w dniach 5.-7.10.2012 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju snookera PTC Gdynia Open 2012, organizowanego przez Proton Relations Sp. z o. o., na Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia" przy ul. Kazimierza Górskiego 8, w dniach 5.-7.10.2012 roku.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 000 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Proton Relations Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-538), ul. Wilczej 9 jest zasadne, ponieważ spółka jest jedynym organizatorem turnieju snookera PTC Gdynia Open 2012. Snooker to bardzo fascynująca dziedzina sportu, która z roku na rok powiększa rzeszę zarówno grających, jak i podziwiających. Obecnie snooker jest grą „dżentelmenów". W turniejach obowiązuje nienaganny ubiór, którego nieodzownym elementem jest muszka, a także odpowiednie maniery. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu. PTC Gdynia Open 2012 to jeden z sześciu kontynentalnych europejskich turniejów PTC organizowanych przez World Snooker w 2012 roku, a zarazem jedyny rankingowy turniej snookera w Polsce w 2012 roku. Patronem medialnym tego wyjątkowego wydarzenia jest Eurosport, gwarantujący transmisję z trzech dni turnieju na cała Europę. Stwierdzić zatem należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców sportowych, ale również będzie doskonałą formą spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin. Imprezie towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane nie tylko w Gdyni, ale również w całej Polsce, oraz mediach ogólnopolskich (jak Radio Trójka, Eurosport) oraz regionalnych (jak Dziennik Bałtycki, portal trójmiato.pl). Telewizja Eurosport będzie transmitować relacje z Turnieju. Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż niniejsza impreza zgromadzi w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta.
 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.26.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 139-232102 z dnia 21.7.2012
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Proton Relations Sp. z o.o.
ul. Wilcza 9
00-538 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 130 020,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.9.2012
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.09.2012
Data udostępnienia informacji: 20.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2012 09:59 Dodanie informacji Maciej Zaborski