Promocja Miasta Gdyni podczas regat O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej w dniu 01.10.2011 r. w Gdyni, organizowanych przez Yacht Klub Stal Gdynia.

15/10/2011    S199    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2011/S 199-323909
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.10.2011 roku i zamieszczono w dniu 15.10.2011 roku pod numerem 2011/S 199-323909
 
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Punkt kontaktowy: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej", które odbędą się w dniu 1.10.2011 roku w Gdyni, organizowanych przez Yacht Klub Stal Gdynia.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce świadczenia usług: Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej", które odbędą się w dniu 1.10.2011 roku w Gdyni, organizowanych przez Yacht Klub Stal Gdynia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 11 460 555,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE
art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych- zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Yacht Klubowi Stal Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-345) przy Alei Jana Pawła II 9 jest zasadne, ponieważ Yacht Klub Stal Gdynia jest obecnie jedynym organizatorem regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej", która jest jedną z większych imprez tego sezonu oraz jedną z bardziej prestiżowych na świecie. Regaty „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej" odbywają się od początku powojennego żeglarstwa gdyńskiego. Przez kilkadziesiąt lat walka o prawo do swojego nazwiska wyszytego na Błękitnej Wstędze przyciąga uwagę świata żeglarskiego. Niezmiennie od lat przedmiotowe regaty stanowią najbardziej masowe święto żeglarskie, co również będzie mogło pokazać i ugruntować charakter Miasta Gdyni, na międzynarodowej arenie. Przy dużym zainteresowaniu sympatyków sportów wodnych i mediów, regaty „O błękitna Wstęgę Zatoki Gdańskiej, które odbędą się w Gdyni z pewnością okażą się znakomitą promocją Miasta jako żeglarskiej stolicy Polski.
 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
39/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 175-286959 z dnia 13.9.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.9.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Yacht Klub Stal Gdynia
Al. Jana Pawła II 9
81-345 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 10 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 10 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.10.2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.10.2011
Data udostępnienia informacji: 17.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2011 14:02 Dodanie informacji Maciej Zaborski