Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy obejmującej festyn rodzinny połączony z meczem o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej w dniu 20.11.2011 r.

30/11/2011    S230    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2011/S 230-372751
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.11.2011 roku i zamieszczono w dniu 30.11.2011 roku pod numerem 2011/S 230-372751
Dyrektywa 2004/18/WE
 
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gosirgdynia.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy obejmującej festyn rodzinny połączony z meczem o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej, która odbędzie się w dniu 20.11.2011 roku na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy obejmującej festyn rodzinny połączony z meczem o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej, która odbędzie się w dniu 20.11.2011 roku na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 10.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 317 524,39 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Klub Sportowy Bałtyk Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 posiadającemu drużynę seniorów biorących udział rozgrywkach piłki nożnej o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej. Impreza obejmująca festyn rodzinny organizowana jest z myślą o rodzinach z dziećmi. W ramach festynu rodzinnego odbędą się liczne konkursy, gry i zabawy na dmuchanych zabawkach oraz rozdawane będą drobne upominki. Wszystkie te działania mają na celu budowanie nowego modelu kibicowania, tak by na mecze mogły chodzić całe rodziny. festyn rodzinny w tym dniu połączono z rozgrywanym meczem piłki nożnej o Mistrzostwo II Ligi Zachodniej.: Bałtyk Gdynia vs Elana Toruń. Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia w 2010 roku obchodził jubileusz 80-lecia. Wieloletnia działalność klubu związana jest w szczególny sposób z historią sportu i społecznością Miasta Gdyni. Historia klubu to wspaniałe występy gdyńskich sportowców w ponad 20 dyscyplinach sportu oraz na olimpijskich arenach Berlina, Montrealu, Moskwy, a także wybitne osiągnięcia w zawodach najwyższej rangi w kraju i na świecie, które stanowią dziś znaczący zapis w historii pomorskiego sportu i naszego Miasta Gdyni. SKS „Bałtyk Gdynia" od zawsze miał charakter rodzinny i korzenie kaszubskie co podkreślają barwy biały i niebieski - klub powstał na Grabówku. Bałtyk Gdynia na zakończenie sezonu 2009 wyróżniony został srebrnym medalem w rankingu Polskiego Związku Piłki Nożnej w kategorii "Fair Play". Doceniona została ciężka praca nie tylko pod względem osiąganych wyników sportowych, ale głównie za sprawną organizację i wzorowe przeprowadzanie imprez sportowych. Połączenie imprezy rodzinnej i działań sportowych będzie stanowiło znakomitą promocję miasta Gdyni, kształtującej nowy model przyjaznego kibicowania na stadionach piłkarskich.
 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
52/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 213-347527 z dnia 5.11.2011
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.11.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bałtyk" Gdynia
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 70 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 70 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.11.2011
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.11.2011
Data udostępnienia informacji: 30.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2011 15:14 Dodanie informacji Maciej Zaborski