Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Dron Festiwal Race.

05/05/2017    S87    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 087-170228
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Dron Festiwal Race, który odbędzie się w dniach 13 – 14.5.2017 roku w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.04.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja polegająca między innymi: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno–reklamowych jednostki Zamawiającego, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 474 296.74 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja polegająca między innymi: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno–reklamowych jednostki Zamawiającego, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Panu Krzysztofowi Hilbrycht prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą KH Project Krzysztof Hilbrycht z siedzibą w Łapalicach koło Kartuz przy ul. Krótkiej 7 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem Dron Festiwal Race, który odbędzie się w dniach 13 -14 maja 2017 roku w Gdyni. Zawody Dron Festiwal Race, które planuje się rozegrać na obiekcie sportowym Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni zaliczane są do rangi Pucharu Świata w kategorii F3U (nazwa kodowa stosowana w FAI dla określenia zawodów Dron Race, FPV Racing). Puchar Świata jest cyklem imprez zgłoszonych do kalendarza imprez FAI (Federation Aeronautique Internationale – najważniejsza organizacja na świecie zajmująca się sportami lotniczymi). Dron Festiwal Race to jedyna impreza tego typu w Polsce, jedna z 10-ciu rozgrywanych na świecie. Ponieważ zgłaszanie imprez w randze Pucharu Świata należy dokonać i opłacić do 15 listopada roku poprzedzającego można uznać, że aktualny kalendarz opublikowany na stronach fai.org jest wersją ostateczną i zamkniętą. Zawody do kalendarza FAI zgłasza osoba z ramienia aeroklubu/stowarzyszenia posiadającego licencję sportową Aeroklubu Polskiego – poprzez Aeroklub Polski do FAI. Impreza przyciąga coraz większe rzesze kibiców. Pierwsza edycję odwiedziło ok. 3 500 osób. 13.5.2017 roku będzie można przyjrzeć się treningom dronów, a dzień później odbędą się zawody z cyklu Pucharu Świata, gdzie na starcie staną zawodnicy z Polski i zagranicy. Zdobyte doświadczenie z poprzednich dwóch edycji pozwoli organizatorowi zrobić festiwal w tym roku na jeszcze wyższym poziomie, a medialne zapowiedzi oraz relacje z wydarzenia są znakomitym sposobem na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 064-120925
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Dron Festiwal Race, który odbędzie się w dniach 13 – 14.5.2017 roku w Gdyni
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/04/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
KH Project Krzysztof Hilbrycht
ul. Krótka 7, Łapalice
Kartuzy
83-300
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2017
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 05.05.2017
Data udostępnienia informacji: 05.05.2017