Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas zawodów deskorolkowych organizowanych na terenie Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów deskorolkowych organizowanych na terenie Gdyni”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Stowarzyszenie Sportowe EXTREME LIVE FOR RIDE z  siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303) przy Al. Piłsudskiego 36/601. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Ranga zawodów 20% = 0 punktów,
3) Ilość wolontariuszy w koszulkach z logo Gdynia Sport umieszczonym na piersi 20% = 20 punktów
Łączna liczba punktów = 80 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 15.000,00 zł.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 24 sierpnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.08.2018
Data udostępnienia informacji: 24.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2018 15:04 Zmiana załącznika Maciej Zaborski