Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w I kwartale 2020 roku

Ogłoszenie nr 510004114-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w I kwartale 2020 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635872-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w I kwartale 2020 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.88.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia turnieju piłkarskiego (zwanego dalej „Turniejem”), organizowanego przez Wykonawcę w pierwszym kwartale 2020 roku w hali sportowej na terenie Gdyni (zwanej dalej „Halą”). 3. Charakterystyka Zawodów: Turniej ma trwać co najmniej 2 dni, w jego skład mają wchodzić mecze piłkarskie dla dzieci do 12 roku życia, w Turnieju muszą brać udział kluby piłkarskie z województwa pomorskiego oraz spoza województwa pomorskiego. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Turnieju, 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: w zaproszeniach, oficjalnym programie Turnieju, na plakatach, na listowniku, oraz innych materiałach wydawanych przy okazji organizacji Turnieju, 3) eksponowaniu filmiku reklamowego Miasta Gdyni na 2 ekranach diodowych umieszczonych na Hali (czas ekspozycji 5 min/mecz), podczas trwania Turnieju, 4) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, podczas trwania Turnieju, 5) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach zamieszczonych w Hali, za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach, podczas trwania Turnieju, 6) eksponowaniu nazwy lub/i logo Miasta Gdyni na medalach zgodnie z deklaracją w ofercie awers/rewers/wstęga, dla zwycięzców Turnieju, 7) eksponowaniu 2 roll-upów Miasta Gdyni usytuowanych w ciągach komunikacyjnych na Hali, podczas trwania Turnieju, 8) przekazywaniu przez spikera informacji o wspieraniu Turnieju przez Miasto Gdynia, minimum 10 razy dziennie, 9) eksponowaniu 2 ścianek o wymiarach 2m x 3m z logo Miasta Gdyni usytuowanych w ciągach komunikacyjnych na Hali, podczas trwania Turnieju, 10) rozmieszczeniu plakatów reklamujących Turniej z logo „Gdynia sport” na terenie Miasta Gdyni, podczas organizacji Turnieju w liczbie 30 sztuk, 11) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na pucharach przeznaczonych dla uczestników Turnieju, 12) zamieszczeniu logo „Gdynia sport” na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl, podczas organizacji Turnieju, 13) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z Imprezy, stanowiącej nie mniej niż 20 zdjęć, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 14) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju, 15) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne w tym między innymi Streetball Gdynia 3x3 (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy, 4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 5) umieszczeniu plakatów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w obrębie Hali podczas trwania Turnieju, 6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne. 7) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno – reklamowych jednostki Zamawiającego, 8) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne. 6. Logo „Gdynia sport” musi być zgodne ze wzorem zawartym w księdze znaku promocyjnego GDYNIA moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 listopada 2011roku, w sprawie: akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. W razie jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Referatem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie zamiennie logo Gdynia Sport z logotypem Miasta Gdyni. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zmianami) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 12. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 52845.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5
Kod pocztowy: 81-538
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020