Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas turnieju piłkarskiego

Ogłoszenie nr 510086575-N-2019 z dnia 06-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju piłkarskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 530576-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju piłkarskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.27.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia turnieju piłkarskiego (zwanego dalej „Turniejem”), organizowanego przez Wykonawcę na boiskach w Gdyni (zwanych dalej „Boiskami”). 3. Charakterystyka Imprezy: Turniej ma odbywać się w soboty i niedziela i trwać co najmniej przez okres 1 miesiąca. W jego skład mają wchodzić mecze piłkarskie dla dzieci od 4 do 13 roku życia. W Turnieju muszą brać udział polskie kluby piłkarskie (również spoza województwa pomorskiego). 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) na materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju : na plakatach (min. 40 szt.) i innych, 2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na voucherach wykonanych przez Wykonawcę, wręczanych zwycięskim drużynom Turnieju, 3) informowaniu przez Wykonawcę o wspieraniu Turnieju przez Miasto Gdynię podczas jego trwania oraz przy okazji wywiadów, nagłaśnianych w środkach masowego przekazu, 4) umieszczeniu 4 szt. banerów o wymiarach 1m x 2m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej z logo Miasta Gdyni, usytuowanych na siatce okalającej Boisko, podczas trwania Turnieju, 5) eksponowaniu 2 flag typu winder o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni usytuowanych na Boisku, podczas trwania Turnieju, 6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach meczowych (miejsce ekspozycji zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w ofercie, co najmniej na rękawie koszulek oraz ilość koszulek), które muszą zostać dostarczone wszystkim uczestnikom Turnieju, 7) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na pasku partnerów umieszczonym w Przeglądzie Sportowym, przy okazji promocji Turnieju, 8) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Turnieju utworzonej przez Wykonawcę wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl od dnia podpisania umowy do dnia 10 czerwca 2019 roku, 9) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji w terminie do 3 dni po zakończeniu każdej fazy Turnieju (faza play off, faza finałowa/miejska, faza finałowa/ogólnopolska) stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 10) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju, 11) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno- reklamowych Miasta, 12) umieszczeniu logo Miastu Gdyni na ściance foto, wykorzystywanej podczas wywiadów i konferencji. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub Mistrzostwa Polski w MTB (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Turnieju, w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego każde z Wydarzeń organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego, 6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne. 6. Logo „Gdynia sport” musi być zgodne ze wzorem zawartym w księdze znaku promocyjnego GDYNIA moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 listopada 2011roku, w sprawie: akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. W razie jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Referatem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie zamiennie logo Gdynia Sport z logotypem Miasta Gdyni. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zmianami) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 12. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 13008.13
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Kochamy Sport
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mińska 38
Kod pocztowy:
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 06.05.2019
Data udostępnienia informacji: 06.05.2019