Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Murator EXPO Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie ( 04-187) przy ulicy Dęblińskiej 6. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Liczba drużyn z zagranicy biorących udział w Turnieju 40% = 40 punktów,
Łączna liczba punktów = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 910.000,00 zł.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.
 
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 28 września 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.09.2018
Data udostępnienia informacji: 27.09.2018