Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas imprezy polegającej na rywalizacji amatorów w wielu dyscyplinach sportowych

12/08/2019    S154    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 154-380628
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy polegającej na rywalizacji amatorów w wielu dyscyplinach sportowych, organizowanej w III kwartale 2019
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.52.2019
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności imprezy polegającej na rywalizacji amatorów w wielu dyscyplinach sportowych organizowanej w III kwartale 2019 r. na terenie Gdyni i w powiatach ościennych.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 85 365.85 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Charakterystyka Imprezy: Impreza powinna być przeznaczona dla amatorów, osób pełnoletnich. Rozgrywki podczas Imprezy muszą odbywać się w ponad piętnastu dyscyplinach sportowych. W Imprezie muszą brać udział zawodnicy z co najmniej 15 różnych krajów. Biuro Imprezy powinno mieścić się na terenie Gdyni.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy;
2) umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie Imprezy;
3) informowanie przez spikera, na każdym etapie Imprezy, iż wydarzenie jest wspierane przez Miasto Gdynia;
4) informowaniu, że Miasto Gdynia jest gospodarzem Imprezy podczas Ceremonii Otwarcia, Medalowej i Zamknięcia, (zagwarantowanie obecności przedstawicielom Miasta Gdyni podczas wymienionych ceremonii);
5) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki, zaproszenia, smycze) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą;
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter);
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na dyplomach wręczanych najlepszym zawodnikom Imprezy;
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub/i nazwy Gdynia na medalach wręczanych najlepszym zawodnikom Imprezy (miejsce ekspozycji zgodnie z ofertą Wykonawcy);
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy i obsługi pracujących podczas Imprezy (miejsce ekspozycji zgodnie z ofertą Wykonawcy);
10) zamieszczeniu min. 100 szt. plakatów reklamujących Imprezę z logo Miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy organizacji Imprezy;
11) eksponowaniu min. 6 szt. roll-upów z logo Miasta Gdyni, wykonanych tkaniny banerowej, na Hali sportowej podczas trwania Imprezy;
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min 20 szt. banerów reklamowych wykonanych z tkaniny banerowej, o minimalnych wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.), umieszczonych przy starcie i mecie, podczas trwania Imprezy, oraz min 15 szt na Stadionie i Boiskach;
13) umieszczeniu 4 flag z logo Miasta Gdyni na Stadionie, eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek;
14) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na 2 sztukach banerów reklamowych o minimalnych wymiarach 1 m x 7 m na Stadionie, eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek;
15) eksponowaniu 3 szt. ścianek reklamowych z logo Miasta Gdyni, umieszczonych w Hali, podczas trwania Imprezy;
16) umieszczenie min 10 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni rozmieszczonych przed wejściem na Halę, podczas trwania Imprezy;
17) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 banerach reklamowych o wymiarach 2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w drugim planie hali, gdzie rozgrywane będą mecze;
18) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali;
19) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach, umieszczonych na Hali, za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni lub Mistrzostw Polski w MTB (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy;
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy;
3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego;
4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3).
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryterium jakości - Nazwa: Ekspozycja logo Miasta Gdyni lub/i nazwy Gdynia na medalach / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspozycja logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy i obsługi pracujących podczas Imprezy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Imprezy, nie później niż do dnia 30.9.2019 roku.
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 112-275049
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy polegającej na rywalizacji amatorów w wielu dyscyplinach sportowych, organizowanej w III kwartale 2019
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:30/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyStowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
Warszawa
00-322
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 140 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisany jest w Rozdziale 6 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą opisany jest w Rozdziale 6 ust. 4 SIWZ.
3. Podstawy wykluczenia Wykonawców opisane są w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.
4. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl;
Pozostałe informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Rozdziale 27 SIWZ.
7. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:07/08/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.08.2019
Data udostępnienia informacji: 12.08.2019