Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas imprezy biegowej (półmaratonu)

08/04/2019    S69    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 069-163093
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy biegowej (półmaratonu) organizowanej w Gdyni w pierwszym kwartale 2019 roku
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.9.2019
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy biegowej (półmaratonu), (zwanej dalej „Imprezą”) organizowanej przez Wykonawcę w pierwszym kwartale roku 2019 na terenie Gdyni.
Charakterystyka Imprezy: Impreza ma trwać co najmniej 2 dni, w skład Imprezy mają wchodzić biegi przynajmniej w 3 formułach (półmaratonu, sztafet półmaratońskich, biegów dziecięcych i młodzieżowych), Impreza musi być organizowana na co najmniej 2 000 zawodników łącznie, a trasa musi przebiegać przez centrum miasta Gdyni ze startem na Skwerze Kościuszki i przebiegać między innymi ulicą Świętojańską.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 272 357.72 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w nazwie Imprezy,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, teczki prasowe, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy będą mogli pobrać ze strony internetowej Imprezy,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach, które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy,
5) umieszczeniu logo lub nazwy Miasta Gdyni na wręczanym uczestnikom Imprezy w pakietach startowych gadżecie w postaci np. (saszetki, buffa, czapki),
6) umieszczenie logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy oraz osób pracujących podczas Imprezy, (miejsce ekspozycji zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w ofercie, co najmniej na rękawie koszulek. Zamawiający wymaga co najmniej 20 osób, które będą ubrane w koszulki z logo Miasta Gdyni),
7) umieszczenie logo Miasta Gdyni na ściankach konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
8) umieszczenia minimum 4 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia w biurze zawodów Imprezy mieszczącym się w obiekcie zamkniętym np. hali sportowej na terenie Gdyni,
9) umieszczenia minimum 4 szt. ścianek z logo Miasta Gdynia w obiekcie zamkniętym np. hali sportowej na terenie Gdyni, podczas trwania Imprezy,
10) umieszczenie logo Miasta Gdyni na min. 15 szt. bannerów (standard dla pojedynczego banera: 2 m x 1 m (dł. x wys.)) wyprodukowanych przez Wykonawcę rozmieszczonych w strefie mety na Terenie Imprezy,
11) montażu i demontażu banerów reklamowych Miasta Gdynia dostarczonych przez Miasto Gdynia podczas Imprezy w ilości nie mniejszej niż 40 metrów bieżących (standard dla pojedynczego banera: 2 m x 1 m (dł. x wys.),
12) montażu i demontażu balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni podczas Imprezy w strefie startu, mety (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka biegowego w maksymalnej ilości 3 szt.,
13) montażu i demontażu flag reklamowych z logo Miasta Gdyni podczas Imprezy w strefie startu, mety (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka biegowego w maksymalnej ilości 25 szt.,
14) montażu i demontażu bram pneumatycznych z logo Miasta Gdynia podczas Imprezy na Terenie Imprezy w maksymalnej ilości 1 szt.,
15) umieszczenie logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” w reklamach prasowych drukowanych w związku z promocją Imprezy.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących cykl PKO Grand Prix Gdyni lub Mistrzostwa Polski w MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Imprezy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy,
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy,
5) umożliwienie Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Imprezy, na potrzeby własne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3)
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryterium jakości - Nazwa: Ekspozycja logo lub nazwy Miasta Gdyni na koszulkach reklamowych dla wolontariuszy i osób pracujących podczas Imprezy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zasięg promocji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Imprezy, jednak nie później niż do dnia 31.3.2019 roku.
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 020-043269
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy biegowej (półmaratonu) organizowanej w Gdyni w pierwszym kwartale 2019 roku
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:15/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcySE Group Sp. z o.o.
ul. Zimowa 31A/28
Nowa Iwiczna
05-515
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 272 357.72 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:03/04/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.04.2019
Data udostępnienia informacji: 08.04.2019