Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju będącego eliminacją do co najmniej Mistrzostw Polski

07/07/2018    S129    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 129-294787
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju będącego eliminacją do co najmniej Mistrzostw Polski
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.37.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas turnieju będącego eliminacją do co najmniej Mistrzostw Polski organizowanego przez Wykonawcę nie później niż do dnia 31.7.2018 roku organizowanego w Gdyni.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3)
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 261 463.42 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w związku oraz podczas turnieju pod nazwą „LOTTO 3x3 QUEST 2018” będącego eliminacją do Mistrzostw Polski (zwanego dalej „Turniejem”), organizowanego przez Wykonawcę w terminie od 30.6.2018 roku do 1.7.2018 roku w Gdyni (zwanej dalej „Terenem Turnieju”).
3. Charakterystyka Turnieju:
Turniej powinien trwać co najmniej przez okres 2 dni. Turniej ma stanowić kwalifikacje do zawodów rangi co najmniej Mistrzostw Polski. Uczestnicy startujący w Turnieju mogą wywalczyć punkty do rankingu światowego. Turniej powinien odbyć się w kategoriach Open oraz młodzieżowych zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Podczas Turnieju powinny odbywać się dodatkowe konkurencje dla zawodników. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia podczas turnieju będącego eliminacją do imprezy/turnieju o wyższej randze takiej jak: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata.
(Turniej – rozgrywki sportowe, indywidualne lub drużynowe o mistrzostwo, rozgrywane w systemie „każdy z każdym”).
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem,
3) zamieszczeniu min. 100 szt. plakatów reklamujących Turniej z logo Miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy organizacji Turnieju,
4) eksponowaniu 1 szt. ścianki z logo Miasta Gdyni, w biurze zawodów, podczas trwania Turnieju,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 3 szt. banerów reklamowych wykonanych z tkaniny banerowej, o wymiarach 1m x 3m (wys. x szer.), umieszczonych wokół boisk, podczas trwania Turnieju,
6) umieszczeniu logotypu Miasta Gdyni na ściance reklamowej eksponowanej podczas wręczeń i wywiadów,
7) umieszczenie 10 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni rozmieszczonych wokół boisk, podczas trwania Turnieju,
8) umieszczeniu balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni o min. wysokości 3 m, podczas Turnieju w ilości 1 szt.,
9) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni w relacji video podsumowującej Turniej,
10) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Turnieju,
11) umożliwieniu Miastu Gdyni miejsca na własną ekspozycję przestrzenną (stoisko) na o łącznych wymiarach 3 m x 3 m, podczas trwania Turnieju,
12) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju,
13) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2 048 x 1 536 px i gęstości 300 dpi, na adres e-mail: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Turnieju. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań,
14) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ranga turnieju / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 090-203608
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju będącego eliminacją do co najmniej Mistrzostw Polski
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/06/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Polski Związek Koszykówki
ul. Erazma Ciołka 12
Warszawa
01-402
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 926.83 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 520.33 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 07.07.2018
Data udostępnienia informacji: 09.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2018 10:05 Dodanie informacji Marzena Angielczyk