Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS przez zespół piłki nożnej w I połowie 2020 roku

11/02/2020    S29    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2020/S 029-067848
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2020 roku
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.86.2019
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn z podziałem na 2 części.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 3 598 780.49 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi
 
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.5.2020 r. poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi (zwany dalej „Zespołem”), który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni;
2) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym i krajowym;
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół;
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt;
5) promocja Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów miasta Gdyni na materiałach informacyjno-promocyjnych (w tym internetowych oraz poligraficznych), przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę na jego koszt, za uprzednią akceptacją Zamawiającego;
6) użyczenie Gminie Miasta Gdynia oraz Gdyńskiemu Centrum Sportu jednostce budżetowej przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej.
Szczegółowy opis pierwszej części zamówienia znajduje się w rozdziale 3 ust. 5 specyfikacji.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryterium jakości - Nazwa: Czas reklamowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
1. Termin realizacji zamówienia: I część zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.5.2020 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: I część zamówienia: miejsce rozgrywek polskiej Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej, w tym w roli gospodarza na stadionie mieszczącym się w Gdyni.
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi
 
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10.6.2020 r. poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach rundy wiosennej o mistrzostwo II lub III Ligi (zwany dalej „Zespołem”), który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni;
2) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze regionalnym i krajowym;
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół;
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt;
5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na materiałach informacyjno – promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt;
6) użyczenie Gminie Miastu Gdynia oraz Gdyńskiemu Centrum Sportu jednostce budżetowej przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej.
Szczegółowy opis drugiej części zamówienia znajduje się w rozdziale 3 ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryterium jakości - Nazwa: Czas reklamowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe 
1. Termin realizacji zamówienia: II część zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.6.2020 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: II część zamówienia: miejsce rozgrywek polskiej II lub III Ligi piłki nożnej, w tym w roli gospodarza na stadionie mieszczącym się w Gdyni.
 
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 230-564439
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówieniaZamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:31/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bałtyk” Gdynia
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 324 642.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 260 162.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe: 
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisany jest w rozdziale 6 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą opisany jest w rozdziale 6 ust. 4 SIWZ.
3. Podstawy wykluczenia Wykonawców opisane są w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
4. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ) wnieść wadium dla I części zamówienia w wysokości: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), dla II części zamówienia w wysokości: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w rozdziale 11 SIWZ. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w terminie lub wniósł w nieprawidłowej formie zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy.
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, POLSKA, tel./faks: +48 586221164, +48 586223574;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl.
Pozostałe informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w rozdziale 27 SIWZ.
7. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:06/02/2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.02.2020
Data udostępnienia informacji: 11.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2020 12:07 Aktualizacja treści Maciej Zaborski