Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi w I połowie 2022 r

Dz.U./S S70
08/04/2022
185730-2022-PL
1 / 5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185730-2022:TEXT:PL:HTML
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 070-185730
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum SportuKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9Miejscowość: GdyniaKod NUTS: PL633 TrójmiejskiKod pocztowy: 81-538Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Aleksandra Tomczyk, Maciej ZaborskiE-mail: przetargi@gdyniasport.pl Tel.: +48 586223574Faks: +48 586221164Adresy internetowe:Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)
Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi w I połowie 2022 roku
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.2.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w
08/04/2022S70
https://ted.europa.eu/TED
1 / 5
Dz.U./S S70
08/04/2022
185730-2022-PL
2 / 5
rozgrywkach o mistrzostwo II lub III Ligi, w sezonie rozgrywkowym 2021/2022, zgodnie z terminarzem Polskiego Związku Piłki Nożnej, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 195 121.95 PLN
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności realizowana poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo II lub III Ligi, w sezonie rozgrywkowym 2021/2022, zgodnie z terminarzem Polskiego Związku Piłki Nożnej, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi w sezonie 2021/2022, rozgrywanych w pierwszej połowie 2022 roku, zgodnie z terminarzem Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku.
3. Miejsce realizacji zamówienia: miejsce rozgrywek polskiej II lub III Ligi piłki nożnej, w tym w roli gospodarza na stadionie mieszczącym się w Gdyni.
4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reklamowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 022-054963
08/04/2022S70
https://ted.europa.eu/TED
2 / 5
Dz.U./S S70
08/04/2022
185730-2022-PL
3 / 5
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi w I połowie 2022 roku
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)
Udzielenie zamówienia
V.2.1)
Data zawarcia umowy:
18/03/2022
V.2.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)
Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bałtyk" GdyniaKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 19121090Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9Miejscowość: GdyniaKod NUTS: PL PolskaKod pocztowy: 81-538Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 195 121.95 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 195 121.95 PLN
V.2.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełnienia warunków opisane zostały w Rozdziale 6 SWZ.
2. Podstawy wykluczenia z postępowania opisane zostały w Rozdziale 7 SWZ.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) opisane są w Rozdziale 8 SWZ.
4.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
08/04/2022S70
https://ted.europa.eu/TED
3 / 5
Dz.U./S S70
08/04/2022
185730-2022-PL
4 / 5
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), https://portal.smartpzp.pl/gcs
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 6221164, 6223574;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl .
Pozostałe informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Rozdziale 2 SWZ.
6. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
08/04/2022S70
https://ted.europa.eu/TED
4 / 5
Dz.U./S S70
08/04/2022
185730-2022-PL
5 / 5
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2022
Data udostępnienia informacji: 01.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2022 11:10 Zmiana kategorii publikacji Maciej Zaborski
11.04.2022 12:23 Aktualizacja treści Aleksandra Tomczyk