Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS przez zespół badmintona podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w I połowie 2022 roku

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół badmintona podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w I połowie 2022 roku
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 9.02.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół badmintona podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w I połowie 2022 roku
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół badmintona podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w I połowie 2022 roku2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01cc33f2-7cfe-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00051429/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-09 11:01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001494/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Usługi promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżerowej oraz jej działalności podczas rozgrywek/ zawodów/ widowisk sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00032014/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.4.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół badmintona (zwany dalej „Zespołem”) podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w I połowie 2022 roku”.
2. Charakterystyka: Zespół ma promować Gminę Miasto Gdynia oraz Gdyńskie Centrum Sportu jednostkę budżetową podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi lub I Ligi w I połowie 2022 roku.
4.5.3.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01 lutego 2022 roku do godziny 9:30, została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 6 Ustawy, gdyż oferta Wykonawcy jest niezgodna z przepisami ustawy z uwagi na fakt przesłania oferty w sposób pozwalający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert oraz nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca ofertę wraz z załącznikami zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce z dokumentacją postępowania w postaci umożliwiającej zapoznanie się z treścią złożonych dokumentów przed terminem otwarcia ofert.SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.01.2022
Data udostępnienia informacji: 24.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2022 14:45 Aktualizacja treści Maciej Zaborski