Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas zawodów tanecznych organizowanych w Gdyni.

Ogłoszenie nr 500087686-N-2018 z dnia 20-04-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych organizowanych w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536981-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych organizowanych w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.21.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją zawodów tanecznych pod nazwą „ISTA Feis Gdynia 2018” (zwanych dalej „Zawodami”), organizowanych przez Wykonawcę w terminie 28-29.04.2018 roku na zadaszonej sali znajdującej się w Sali Koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia przy ulicy Rotterdamskiej 9 w Gdyni, zwanej dalej „Salą” 3. Charakterystyka Zawodów: Zawody trwają 2 dni i odbywają się na zadaszonej sali na terenie Gdyni. Odbywają się w konkurencjach dziecięcych, młodzieżowych i dla dorosłych. W zawodach bierze udział nie mniej niż 130 zawodników. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na:1)przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów i umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie Zawodów, 2)umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami, 3) zamieszczeniu nazwy „Gdynia” w reklamie zapowiadającej Zawody oraz w relacjach z Zawodów, które zostaną opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym przy organizacji Zawodów,4)zamieszczeniu min. 260 szt. plakatów reklamujących Zawody z logo „Gdynia sport” w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, przy organizacji Zawodów, 5)eksponowaniu 1 szt. ścianki z logo Miasta Gdyni na Sali oraz 2 szt. roll-upów Miasta Gdyni przed wejściem na Salę podczas trwania Zawodów, 6)eksponowaniu 1 szt. balonu reklamowego Miasta Gdyni przed wejściem na Salę,7) eksponowaniu 5 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni przed wejściem na Salę,8) zamieszczeniu logo „Gdynia sport” na stronie internetowej Zawodów wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Zawodów, na okres obowiązywania umowy,9) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na profilu Wykonawcy na facebook’u, na okres obowiązywania umowy,10) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Zawodów, 11) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Zawodów, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań. 12) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Zawodów oraz zdarzeń przed i po Zawodach dla celów promocyjno-reklamowych Miasta Gdyni. 13) Logo „Gdynia sport” oraz nazwa Gdynia muszą być zgodne z właściwymi wzorami zawartymi w księdze znaku promocyjnego GDYNIA moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 listopada 2011roku, w sprawie: akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. W razie jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Referatem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni.5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Zawodów, w okresie obowiązywania umowy,2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy,3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Zawodów, w okresie obowiązywania umowy,4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na oficjalnej stronie internetowej Zawodów, w okresie obowiązywania umowy,5) umożliwieniu Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Zawodów, na potrzeby własne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20731.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Fundacja Oderwij się
Email wykonawcy: kontakt@oderwijsie.pl
Adres pocztowy: ul. Legionów 102B lok. 32
Kod pocztowy: 81-472
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 20.04.2018
Data udostępnienia informacji: 20.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2018 12:49 Dodanie informacji Marzena Angielczyk