Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju judo organizowanego na terenie Gdyni.

Ogłoszenie nr 500131363-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo organizowanego na terenie Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555299-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo organizowanego na terenie Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.34.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej w związku oraz podczas turnieju judo pod nazwą "„Judo Baltic Cup” (zwanego dalej „Turniejem”) organizowanego przez Wykonawcę w terminie 08-10.06.2018 r. w hali (zwanej dalej „Halą”) znajdującej się na terenie Gdyni. 3. Charakterystyka Turnieju: Turniej zawiera w sobie zawody judo i trwa co najmniej 3 dni. Turniej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w przedziale wieku 10 – 19 lat. W Turnieju uczestniczy nie mniej niż 20 klubów sportowych przyjętych na poczet Członków Polskiego Związku Judo. W Turnieju mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w klubach judo w Polsce i za granicą. (Turniej – rozgrywki sportowe, indywidulane lub drużynowe o mistrzostwo, rozgrywane w systemie „każdy z każdym”) 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju, 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem, 3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach reklamowych związanych z organizacją Turnieju wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), 4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na dyplomach wręczanych najlepszym zawodnikom Turnieju, 5) zamieszczeniu min. 100 szt. plakatów reklamujących Imprezę z logo Miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy organizacji Turnieju, 6) eksponowaniu min. 4 szt. roll-upów z logo Miasta Gdyni, wykonanych tkaniny banerowej, na Hali podczas trwania Turnieju, 7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 5 szt. banerów reklamowych wykonanych z tkaniny banerowej, o wymiarach 1m x 1,5m (wys. x szer.), umieszczonych przy polu walki, podczas trwania Turnieju, 8) eksponowaniu 2 szt. ścianek reklamowych z logo Miasta Gdyni, umieszczonych w Hali, podczas trwania Turnieju, 9) umieszczenie 10 szt. flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni rozmieszczonych przed wejściem na Halę, podczas trwania Turnieju, 10) umieszczeniu balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni o min. wysokości 3m, podczas Turnieju przed wejściem na Halę w ilości 1 szt., 11) umieszczeniu 1 sztuki flagi z napisem Gdynia sport oraz 1 sztuki flagi Miasta Gdyni, o wymiarach 1m x 1,5m (szer. x wys.) każda, eksponowanych pod kopułą Hali, w czasie trwania Turnieju, 12) umieszczeniu 1 szt. baneru reklamowego wykonanego z tkaniny banerowej z logo Miasta Gdyni o wymiarach 5m x 7m (wys. x szer.), podczas trwania Turnieju, 13) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni w zapowiedzi- filmie promującym Turniej, przy jego organizacji, 14) przeprowadzeniu transmisji (live – streaming) z Turnieju, podczas trwania Turnieju, 15) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Turnieju wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Turnieju, 16) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na profilu Turnieju na facebook’u, 17) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju, 18) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym dniu Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Turnieju. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 19) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta, 20) zamieszczeniu w komunikatach zapowiadających Turniej oraz w relacjach z Turnieju w ogólnopolskich mediach informacji, iż Turniej jest wspierana przez Miasto Gdynia. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy (utworzonej przez Wykonawcę) w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy (utworzonych przez Wykonawcę), w okresie obowiązywania umowy, 3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zamawiającego, 4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 10. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25203.25
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OPTY
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. CYLKOWSKIEGO 5
Kod pocztowy: 81-465
Miejscowość: GDYNIA
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.06.2018 14:23 Dodanie informacji Marzena Angielczyk