Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju judo organizowanego na terenie Gdyni

Gdynia, dnia  5 czerwca  2018 roku.

l.dz. 2848/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.34.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju judo organizowanego na terenie Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Uczniowski Klub Sportowy OPTY z siedzibą w Gdyni
(81-465) przy ulicy Cylkowskiego 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Liczba innych państw niż Polska biorących udział w Turnieju 20% = 10 punktów,
3) Liczba klubów sportowych biorących udział w Turnieju 20% = 20 punktów.
Łączna liczba punktów = 90 punktów.

Cena oferty brutto wynosi 30.000,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 05.06.2018
Data udostępnienia informacji: 05.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2018 08:22 Dodanie informacji Marzena Angielczyk