Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas turnieju gimnastyki artystycznej organizowanego w Gdyni.

Ogłoszenie nr 500120114-N-2018 z dnia 29-05-2018 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju gimnastyki artystycznej organizowanego w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550181-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju gimnastyki artystycznej organizowanego w Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.30.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej w związku oraz podczas turnieju gimnastyki artystycznej pod nazwą „Gdynia Rhythmic Stars” (zwanego dalej „Turniejem”) organizowanego przez Wykonawcę terminie od 25 maja 2018 roku do 27 maja 2018 roku w hali znajdującej się przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni (zwanej dalej „Halą”). 3. Charakterystyka Turnieju: Turniej trwa co najmniej trzy dni, zawiera w sobie rozgrywki w różnych kategoriach wiekowych oraz zgrupowanie treningowe. Turniej jest przeznaczony dla juniorek i seniorek. Podczas Turnieju odbędzie się co najmniej jedna impreza towarzysząca w ramach której odbędą się rozgrywki przeznaczone dla dzieci i młodzieży (rocznik 2009 i młodsze). W Turnieju bierze udział co najmniej 100 zawodniczek w tym z co najmniej 6 krajów innych niż Polska. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na: 1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Turnieju i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w nazwie Turnieju, 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: plakaty, teczki prasowe, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Turniejem, 3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach, które zostaną wręczone zwycięzcom Turnieju, 4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na przodzie,rękawie i tyle odzieży wierzchniej osób pracujących podczas Turnieju 5) zapewnieniu od 6 do 10 osób ubranych w odzież o której mowa w pkt. 4 pracujących podczas Turnieju, 6) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na przodzie odzieży przeznaczonej dla Zawodniczek biorących udział w Turnieju, 7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na pucharach, statuetkach i dyplomach, które zostaną wręczone najlepszym Zawodniczkom Turnieju, 8) eksponowaniu 3 szt. ścianki z logo Miasta Gdyni na Hali podczas trwania Turnieju, 9) umieszczeniu 6 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia na Hali podczas trwania Turnieju, 10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 15 szt. bannerów (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.)) rozmieszczonych na Hali, podczas trwania Turnieju, 11) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, podczas trwania Turnieju, 12) umieszczeniu 1 szt. balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni podczas Turnieju przed wejściem do Hali, 13) zamieszczeniu min. 200 szt. plakatów reklamujących Turniej (wraz z umieszczonym na nich logo Miasta Gdyni) w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, 14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na oficjalnej stronie internetowej Turnieju od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Turnieju, 15) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w filmie promującym Turniej umieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Turnieju oraz w wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook Wykonawcy, 16) zagwarantowaniu przedstawicielowi Miasta Gdyni prawa wręczania nagród zwycięzcom Turnieju wraz z przedstawicielami Zamawiającego, 17) przeprowadzeniu wywiadu z przedstawicielem Miasta Gdynia w ramach transmisji online (streaming) z Turnieju w dniu jej zakończenia, 18) zapewnieniu relacji internetowej podczas trwania Turnieju o zasięgu międzynarodowym na stronie www.rell.pl, 19) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań. 20) eksponowaniu spotu reklamowego Miasta Gdyni na ekranie umieszczonym w hali podczas trwania Turnieju, 21) przekazywaniu przez spikera informacji (10 razy w ciągu jednego dnia podczas Turnieju), iż Turniej jest wspierany przez Miasto Gdynia, 22) przekazanie Miastu Gdynia 10 dwuosobowych zaproszeń VIP do dowolnego wykorzystania. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Turnieju, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Turnieju, w okresie obowiązywania umowy, 4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na oficjalnej stronie internetowej Turnieju, w okresie obowiązywania umowy, 5) umożliwienie Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Turnieju, na potrzeby własne. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 10. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25203.25
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Władysława IV nr 54
Kod pocztowy: 81-384
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 29.05.2018
Data udostępnienia informacji: 29.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2018 13:12 Dodanie informacji Marzena Angielczyk