Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski organizowanego w Gdyni.

07/11/2017    S213    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2017/S 213-443046
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski organizowanego w IV kwartale 2017 roku w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.75.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski w halowej dyscyplinie sportu (zwanego dalej „Meczem”), organizowanego przez Wykonawcę w IV kwartale 2017 roku w Gdyni. Charakterystyka Meczu: W Meczu musi wziąć udział seniorska reprezentacja Polski w sporcie halowym. Mecz musi odbywać się na obiekcie zadaszonym w mieście Gdynia (zwanym dalej „Halą”).
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu,
2) umieszczeniu logo „Gdynia Sport” w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Meczu np.: plakaty, bilety itd.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski w halowej dyscyplinie sportu (zwanego dalej „Meczem”), organizowanego przez Wykonawcę w IV kwartale 2017 roku w Gdyni. Charakterystyka Meczu: W Meczu musi wziąć udział seniorska reprezentacja Polski w sporcie halowym. Mecz musi odbywać się na obiekcie zadaszonym w mieście Gdynia (zwanym dalej „Halą”).
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu,
2) umieszczeniu logo „Gdynia Sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Meczu np.: plakaty, bilety, zaproszenia, materiały prasowe, akredytacje i inne,
3) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na 6 bannerach reklamowych o wielkości 2m x 1m (dł. x wys.), wykonanych z materiału banerowego poliestrowego, eksponowanych w drugim planie Hali, podczas trwania Meczu,
4) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na parkiecie w pasie bezpieczeństwa na środku boiska Hali, gdzie odbędzie się Mecz,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach, umieszczonych w Hali,
6) eksponowaniu 3 szt. balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni o wysokości min. 4m przed Halą, podczas trwania Meczu,
7) umieszczenie 2 flag z logo Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), wykonanych z tkaniny poliestrowej, eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie odbędzie się Mecz,
8) umieszczenia 6 szt. standów typu roll-up, z logo Miasta Gdynia wykonanych z tkaniny banerowej, eksponowanych w Hali, podczas trwania Meczu,
9) umieszczeniu 15 szt. flag typu winder o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny poliestrowej, na zewnątrz Hali, podczas trwania Meczu,
10) zamieszczeniu plakatów reklamujących Imprezę z logo Miasta Gdyni w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, przy organizacji Meczu,
11) przekazywaniu przez spikera informacji (minimum 10 razy podczas Imprezy), iż Mecz jest wspierany przez Miasto Gdynia,
12) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na bandach elektronicznych (10 % czasu reklamowego) ustawionych wokół boiska Hali, podczas trwania Meczu,
13) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na 2 ekranach (10 % czasu reklamowego) umieszczonych na Hali, podczas trwania Meczu,
14) umieszczeniu minimum 10 logotypów „Gdynia sport” na ściankach sponsorskich wykorzystywanych w związku z Meczem,
15) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Meczu,
16) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Mecz, która zostanie opublikowana w prasie o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim,
17) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Mecz na portalu internetowym o charakterze sportowym, przy organizacji Meczu, itd.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu baneru promującego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanym przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, itd.
3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Meczu dla celów promocyjno – reklamowych jednostki Zamawiającego,
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia znajdują się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zasięg promocji – reklama na portalu internetowym / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Zasięg promocji – reklama w prasie / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 182-372942
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski organizowanego w IV kwartale 2017 roku w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas meczu z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski organizowanego w IV kwartale 2017 roku w Gdyni”.
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.10.2017 roku do godziny 9.30, nie wpłynęły żadne oferty.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 07.11.2017
Data udostępnienia informacji: 07.11.2017