Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas maratonu organizowanego w II połowie 2018 roku 

Ogłoszenie nr 500194894-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas maratonu organizowanego w II połowie 2018 roku 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak 
Numer ogłoszenia: 592134-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas maratonu organizowanego w II połowie 2018 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.58.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia maratonu (zwanego dalej „Imprezą”), organizowanego przez Wykonawcę II połowie 2018 roku w Gdyni. 3. Charakterystyka Imprezy: Bieg musi odbywać się na dystansie maratonu tj. 42.195m. Jego trasa ma przebiegać przez co najmniej 3 miasta, z czego start musi mieć miejsce w Gdyni. Maraton oprócz aspektu sportowego musi zawierać w sobie rys historyczny, upamiętniający ważne wydarzenie dla Pomorza. Bieg przeznaczony jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców. Zamawiający wymaga udziału w Imprezie co najmniej dwudziestu uczestników reprezentujących inne państwo niż Polska. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni polegają na: 1) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: materiały prasowe, plakaty, zaproszenia, biuletyn i inne, 2) umiejscowieniu „startu honorowego” Imprezy w Gdyni, 3) ekspozycji 1szt. balonu reklamowego Miasta Gdyni o wysokości min. 4m, blisko bramy startu Imprezy, 4) ekspozycji 6 szt. banerów Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, blisko bramy startu Imprezy, 5) umieszczeniu 15 szt. flag typu winder o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny poliestrowej, blisko bramy startu Imprezy, 6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie Imprezy zamieszczonej w Ogólnopolskim Kalendarzu Imprez Biegowych 2018 roku, 7) zamieszczeniu listu Prezydenta Miasta Gdyni wraz ze zdjęciem w biuletynie Imprezy, 8) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl, od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Imprezy, 9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni oraz napisu „Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek”, na pucharach, które zostaną wręczone uczestnikom Imprezy, 10) umieszczeniu herbu Gdyni na medalach, które zostaną wręczone uczestnikom Imprezy, 11) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na reklamie mobilnej jeżdżącej po trasie biegu w dniu poprzedzającym Imprezę, 12) przekazywaniu informacji ustnej podczas Imprezy o jej wspieraniu przez Miasto Gdynia, 13) przekazaniu informacji ustnej o wspieraniu Imprezy przez Miasto Gdynia podczas konferencji prasowych zapowiadających Imprezę, 14) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Imprezy, 15) umożliwieniu Zamawiającemu i Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy oraz zdarzeń przed i po Imprezie dla celów promocyjno-reklamowych Miasta, 16) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z Imprezy, w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na: 1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy, 3) dołączeniu baneru promującego Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 4) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zamawiającego, 5) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 10. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 16666.67 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Maratonu "Solidarnośći" 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Wały Piastowskie 24 
Kod pocztowy: 80-855 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj/woj.: pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25000.00 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 14.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2018 14:56 Dodanie informacji Anna Urbańska