Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół piłki nożnej mężczyzn „Bałtyk Gdynia” podczas rozgrywek w II połowie 2021 roku

24/09/2021    S186

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2021/S 186-484027
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn „Bałtyk Gdynia” podczas rozgrywek w II połowie 2021 roku
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.6.2021
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn „Bałtyk Gdynia” podczas rozgrywek o mistrzostwo III Ligi w II połowie 2021 roku” .
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 56 910.57 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn Wykonawcy „Bałtyk Gdynia” (zwanym dalej „Zespołem”) od dnia zawarcia umowy do dnia 25 października 2021 roku, o mistrzostwo III Ligi piłki nożnej mężczyzn,
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół od dnia zawarcia umowy do dnia 25 października 2021 roku, o mistrzostwo III Ligi piłki nożnej mężczyzn.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1129 z późn. zm.) –w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe udzielone w dniu 10 sierpnia 2018 r. w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.43.2018 i objętego umową nr 342/JB/2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w II połowie 2018 roku. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 110-250575, udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) który jest zgodny Art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1129 z późn. zm.) Przedmiotem zamówienia jest Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej mężczyzn Bałtyk Gdynia. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu podobnych usług promocyjnych co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 151-402739
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół piłki nożnej mężczyzn „Bałtyk Gdynia” podczas rozgrywek o mistrzostwo III Ligi w II połowie 2021 roku.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:25/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bałtyk" Gdynia
Adres pocztowy: ul. Olimpijska nr 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 56 910.57 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:21/09/2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 24.09.2021
Data udostępnienia informacji: 24.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2021 11:52 Dodanie informacji Marzena Angielczyk