Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia

13/02/2020    S31    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2020/S 031-072959
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2019/2020
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2019/2020.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 23 414 634.14 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach prowadzonej przez niego działalności sportowej w piłce ręcznej kobiet do promowania i reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w kraju oraz promowania Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jego działalności.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w II lidze piłki ręcznej kobiet w grupie II Pomorskiej, a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział zespół;
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu partnera strategicznego zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie zespołu SPR Arka Gdynia;
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji rozgrywek, np.: plakaty, ulotki i inne, o ile takie będą wydawane;
4) umieszczeniu nazwy „Gdynia” z przodu na koszulkach ligowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów II ligi kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem zespołu;
5) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na rękawku koszulek ligowych eksponowanych podczas wszystkich meczów II ligi kobiet, turniejów i spotkań towarzyskich z udziałem zespołu;
6) oznaczaniu wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze hashtagiem „#wGdyni”;
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 banerach reklamowych o wymiarach 2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w Hali Gier GCS w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej (zwaną dalej „Halą”), w tym co najmniej 2 banerów za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach; gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem zespołu w charakterze gospodarza;
8) umieszczeniu 1 sztuki flagi z napisem „Gdynia sport” oraz 1 sztuki flagi Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.) każda, eksponowanych pod kopułą Hali Gier, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem zespołu w charakterze gospodarza;
9) umieszczeniu 4 winderów z napisem Gdynia przed Halą Gier, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem zespołu w charakterze gospodarza;
10) umieszczeniu 1 sztuki ścianki z logo „Gdynia sport” w przejściu komunikacyjnym na Hali Gier, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem zespołu w charakterze gospodarza;
11) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na 2 sztukach roll-upów (o wymiarach 2 m x 0,8 m) umieszczonych na Hali Gier, gdzie rozgrywany będzie mecz w charakterze gospodarza;
12) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na środku boiska Hali gdzie będą rozgrywane mecze ligowe z udziałem zespołu w charakterze gospodarza;
13) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na oficjalnej stronie internetowej zespołu www.sprgdynia.pl wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy;
14) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym spotkaniu sportowym.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne w tym między innymi Streetball Gdynia 3x3 (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter) zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie zespołu, w okresie obowiązywania umowy;
4) umieszczeniu plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w obrębie Hali Gier gdzie rozgrywane będą mecze zespołu;
5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z meczów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodniczki zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego;
6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczów z udziałem zespołu na potrzeby własne.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzennej 5B, posiadającej drużynę w II lidze kobiet w piłce ręcznej (grupa II Pomorska) jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem piłki ręcznej kobiet Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi kobiet w piłce ręcznej. Zespół SPR Arka Gdynia jest obecnie najwyżej uplasowanym gdyńskim zespołem piłki ręcznej kobiet, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi piłki ręcznej kobiet organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. W związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. SPR Arka Gdynia to młoda drużyna z bardzo silnym zapleczem juniorskim, która z uwagi na doświadczoną kadrę trenerską oraz fenomenalne osiągnięcia jej zawodniczek, grających w kadrach Polski, rokuje niezapomniane emocje i doskonałe wyniki. Część zawodniczek to mieszkanki Gdyni i jednocześnie wychowankowie klubu, stąd ich przywiązanie i lojalność wobec klubowych barw jest tym większa. Piłka ręczna to bardzo efektowna i dynamiczna gra zespołowa, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szerokiej rzeszy widzów w różnym wieku. SPR Arka Gdynia rozgrywać będzie mecze na boiskach całej Polski, gdzie każdorazowo ogląda je duża rzesza widzów. Na strojach meczowych zawodników widnieć będzie nazwa „Gdynia” a w szeroko pojętych mediach pojawią się informacje o zespole, co niewątpliwie przyczyni się do promocji Miasta Gdyni w całej Polsce. Klub również reprezentuje Gdynię pod banderą Wielkiej Arki propagując ideę gdyńskich klubów w ujednoliconych barwach żółto-niebieskich. Działania podejmowane przez zespół SPR Arka Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 012-024870
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2019/2020
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:31/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia
Adres pocztowy: ul. Korzenna 5B/15
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 81-587
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:10/02/2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.02.2020
Data udostępnienia informacji: 13.02.2020