Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas podczas Mistrzostw Polski XCM 7R CST MTB Gdynia Maraton 2020

14/10/2020    S200

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2020/S 200-485967
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas podczas Mistrzostw Polski XCM 7R CST MTB Gdynia Maraton 2020
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.13.2020
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas podczas Mistrzostw Polski XCM 7R CST MTB Gdynia Maraton 2020
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 23 414 634.14 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności w ramach Mistrzostw Polski XCM 7R CST MTB Gdynia Maraton 2020.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu „Partnera strategicznego zawodów” i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie zawodów;
2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy będą mogli pobrać ze strony internetowej po zakończeniu zawodów;
3) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na przodzie odzieży dla osób pracujących podczas zawodów;
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na koszulkach kolarskich wręczanych uczestnikom Zawodów w pakietach startowych;
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściankach konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją zawodów;
6) umieszczeniu 8 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia w biurze zawodów mieszczącym się w hali sportowej na terenie Gdyni;
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 15 szt. banerów/barierek PCV (standard dla pojedynczego bannera: 2 m x 1 m (dł. x wys.)) wyprodukowanych przez Wykonawcę, rozmieszczonych w strefie startu i mety na terenie zawodów;
8) eksponowaniu banerów reklamowych/barierek PCV Miasta Gdyni dostarczonych przez Miasto Gdynia podczas zawodów w ilości nie mniejszej niż 20 szt. (standard dla pojedynczego banera: 2 m x 1 m (dł. x wys.));
9) eksponowaniu balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni (dostarczonych przez Miasto Gdynia) podczas zawodów w strefie startu, mety (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka kolarskiego w maksymalnej ilości 3 sztuk;
10) eksponowaniu flag reklamowych z logo Miasta Gdyni (dostarczonych przez Miasto Gdynia) podczas zawodów w strefie startu i mety (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka kolarskiego w maksymalnej ilości 26 sztuk;
11) eksponowaniu bram pneumatycznych z logo Miasta Gdyni (dostarczonych przez Miasto Gdynia) podczas zawodów na trasie zawodów w maksymalnej ilości 1 sztuki.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej, w okresie obowiązywania umowy;
2) promowaniu Wydarzeń organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy;
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy;
4) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z zawodów dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego;
5) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy;
6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania zawodów na potrzeby własne.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu B-Active z siedzibą w Zatorze 32-640 przy Różanej 16 jest zasadne, ponieważ owe Stowarzyszenie zostało wybrane przez Polski Związek Kolarski do organizacji Mistrzostw Polski w Maratonie MTB. Jest to impreza o randze mistrzowskiej, w której udział weźmie nawet paruset uczestników z całego kraju, co tylko poszerza krąg odbiorców oraz zainteresowanych. Są to kolejne Mistrzostwa Polski Maratonu MTB, których organizacja odbywa się w Gdyni, zeszłoroczna impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko lokalnych mieszkańców, ale również odwiedzających Gdynię turystów. Imprezy o tematyce kolarskiej zrzeszają uczestników w każdym wieku, co nie ogranicza liczby zainteresowanych. Całe wydarzenie będzie promowane w krajowych stacjach radiowych, mediach społecznościowych organizatora oraz na stronach internetowych polskich jak i zagranicznych, takie działania podejmowane podczas wydarzenia stanowią doskonałą promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 152-372895
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas podczas Mistrzostw Polski XCM 7R CST MTB Gdynia Maraton 2020
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:16/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Stowarzyszenie B-Active z siedzibą w Zatorze
Adres pocztowy: Różana 16
Miejscowość: Zator
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 32-640
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 219 512.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:09/10/2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 07.08.2020
Data udostępnienia informacji: 07.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2020 09:24 Dodanie informacji Marzena Angielczyk